Post reply

Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Verification:

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: antimilitarist21
« on: September 22, 2018, 01:40:12 am »

Posted by: antimilitarist21
« on: September 22, 2018, 01:32:55 am »

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ι Σ
Των εις το Επιτελείον ΜΥΔΑ (Συν/χην Αντωνοπούλου Μιχ.)
εργασθέντων αξ/κών και ιδιωτών κατά το διάστημα της κατοχής
Αύγουστος 1942 Οκτώβριος 1944

Α/Α   ΒΑΘΜΟΣ ΟΝ ΕΦΕΡΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ   ΟΠΛΟΝ Ή ΣΩΜΑ   ΒΑΘΜΟΣ ΟΝ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΕΡΑ   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ   ΕΤΟΣ ΓΕΝ.   ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.   
1   Συν/χης   Πεζικού   Υπ. ε.α.   ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Μιχ.   -   -   -   1
2   Αντ/χης         ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Βασ   Γεωρ   1898      2
3         Ταξ ε.α.   ΔΗΜΟΤΑΚΗΣ Νικ   -   -      3
4         Υποσ/γος   ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Μενελ.   Γεωρ   1895      4
5         Αντ/γος   ΙΑΤΡΙΔΗΣ Δημ   Μιχ   1893      5
6   Ταγ/χης      Ταξ/γος   ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ Γερασ   Σπυρ   1899      6
7      Διαβ.      ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ιωαν   Σταμ   1904      19
8   Ανχ/χης   Πεζικου   Ανχης ε.α   ΜΑΛΑΣΠΙΝΑΣ Σπυρ.   -   -      7
9   Ταγ/χης      Συν/χης   ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Πλατ   Αριστ   1900      8
10            ΚΕΡΑΔΗΜΑΣ Παν   Χαραλ   1900      10
11         Σχης ε.α.   ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑΣ Στυλ   -   -      11
12      Πυρκού   Σχης   ΒΑΛΛΙΔΗΣ Μιχ   Ευαγ   1904      9
13   Λοχαγός         ΔΟΥΚΑΣ Στεφ   Δούκα   1907   Γαλαξίδι
Φθιωτιδος   13
14            ΒΕΡΡΟΣ Διον   Κων   1906      13
15      Διαβ      ΣΑΜΠΑΛΗΣ Χρ   Σωτηρ   1905      14
16   Ιλ/γος   Ιππικου      ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ Γεωρ   Κων   1906      15
17   Λοχ/γος   Πυρκού   Εφονευθη   ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ   -   -      17
18         Σχης   ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αλεξ   Χρησ   1908      16
19   Ίλαρχος   Ιππικού   Ανχης   ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Δημ   Ιωαν   1911      16
20            ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημ   Σπυρ   1909      -
21   Λοχ/γος   Πυρκού   Ανχης ΠΔ   ΜΑΡΤΙΝΟΣ Κων   -   -      20
22         -   ΚΟΥΛΑΙΣΑΚΗΣ Χαριλ   -   -      21
23      Αυτ./ων   Εφονεύθη   ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ   -   -      22
24   Ιλ/χος   Ιππικού      ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωαν   Κων   1907   Λαμία   23
25   Υπ/λγος   ΣΥΠ   Ανχης   ΤΟΥΣΑΣ Βασ   Γεωρ   1912      24
26      Πυρκού      ΚΡΙΤΣΙΛΗΣ Διον   Αλεξ   1914      25
27            ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Αν   Γεωρ   1915      26
28      ΣΥΠ      ΜΠΕΛΜΠΑΣ Δημ   Γεωρ   1913      27
29      Πυρκού      ΔΕΡΒΕΝΤΖΗΣ Λεων   Δημ   1914      28
30      Φαρμ      ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Σπ   Γεωρ   1909      29
31   Ανθ/γος   ΣΥΠ   Ταγ/χης   ΙΑΣΙΑΔΗΣ Δημ   Αναστ   1908      30
32      Ιππικού   Εφονεύθη   ΓΙΑΓΚΟΥ   -   -      31
33   Υπ/λγος   Πυρκού   Εφονεύθη   ΛΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασ   -   -      32
34      Πεζικού   Ανχης   ΚΟΜΝΗΝΟΣ Ιωαν.   Νικ   1915      

Αντ/χης ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
Βοηθός ΙΙΙ Γραφείον Υπηρεσία Αποστολής Αξ/κών εις Ανταρτικάς Ομάδας Διαναμή βοηθημάτων Διανομή Παρανόμου τύπου
Εκδόσεις Ταυτοτήτων.
Σεπτ. 1942 Οκτώβριος 1944
Posted by: antimilitarist21
« on: September 22, 2018, 01:27:48 am »

..... μετά τον θάνατον του Τσιγάντε, κατόπιν τρόπον τινά εκβιασμού το ποσόν των 1350 χρυσ. λιρ. σύν 75 εκατομμυρίων δρχ. άτινα ούτος εφύλασσε και ότι το ποσόν το οποίον παρέμεινε εις χείρας των μελών της αποστολής ήτο πολύ μεγαλύτερον. Τα ανωτέρω ανεφέρθησαν διά δύο υποβληθεισών υπό του Στρ/κού Επιτελείου εκθέσεων ως και διά τηλ/των προς το Στρατηγείον Μ. Ανατολής. Μάλιστα εις τα εκθέσεις ετονίζετο ότι ο αστυνόμος Παρίσης και ο δικηγόρος Αγγεληνός εκινούντο λίαν υπόπτως και διεσπάθιζον τα χρήματα διά σκοπούς αλλοτρίους δι ους προορίζοντο, δεδομένον ότι το κύριον έργον ήτο ανταρτικός αγών και συλλογή πληροφοριών.- εγένετο υπό του Στρ/κού Επιτελείου, μη χρηματοδοτηθέντος υπό τούτων, παρά μόνον διά του ποσού των 18 εκατ. δρχ. συνολικώς ΙΙ και ΙΙΙ Γραφείων. Ομοίως ετονίζετο ή μη έγκαιρος παράδοσις εις το Στρ/κόν Επιτελείον των υπ αριθ.: 143/20-2-43, 147/27-2-43 159/7-3-43, 160/7-3-43, 161/7-3-43, 165/11-3-43, 166/11-3-43 Τηλεγραφικών Διαταγών του Στρατηγείου Μ. Ανατολής, αίτινες παρεδόθησαν αυτώ την 17-3-43 ήτοι μετά πάροδον πολλών ημερών εφ ης διετάσσετο η προετοιμασία διά την υποδοχήν ρίψεων υλικών διά τα ανταρτικά ματαιωθεισών ούτω των ρίψεων. Διά τους λόγους ους ανωτέρω προανέφερον δεν είμαι εις θέσιν να γνωρίζω εάν είχον δοθή και προς ποίους χρηματικά ποσά υπό του Τσιγάντε προς φύλαξιν. Είχον ακούσει λεγόμενον υπό του κ. Αγγελίδη ότι ο Τσιγάντε είχε δώσει χρήματα προς φύλαξιν εις κάποιον Αντωνόπουλον ιδιοκτήτην της εις τα Εξάρχια μπλέ πολυκατοικίας και ότι ούτος ηρνείτο να του τα επιστρέψη.
Ωσαύτως χρήματα διεφύλασσε και ο Συντ/χης Χωρ/κής Αγγελίδης Γεωργ. Ελησμόνισα ν αναφέρω ότι ως είχον ακούσει μετά τον θάνατον του Τσιγάντε δεν γνωρίζω παρά τινός λεχθέντος ο Τσιγάντε παρηπονείτο διά τον πλοι/χον Βαλασάκην ότι του εζήτη συνεχώς χρήματα διά το δίκτυον πληροφοριών, μάλιστα δε τον είχε κατανομάσει ο Τσιγάντε καταβόθρα. Νομίζω ότι τούτο μου το είχε είπει ο Ταγ/χης Πυρ/κού Βερρος Διον. δεν δύναμαι όμως λόγω του διαρεύσαντος μακρού χρόνου να το ειπώ μετά πεποιθήσεως. Όσον αφορά τα αίτια του θανάτου του Τσιγάντε δεν δύναμαι να δηλώσω ταύτα, καθ όσον παρέμειναν και παραμένουν ταύτα εισέτι άγνωστα. Πολλαί υπήρξαν οι διαδόσεις πολλοί εκατηγορήσαν τους αμέσους συνεργάτας του Τσιγάντε επιθυμούντες να τον εξουδετερώσωσι οπωσδήποτε διά να εισχωρισθώσι ελευθέρως τα χρήματα ή να εκτελέσωσι άλλους σκοπούς δι ους ο Τσιγάντε αντετίθετο. Πάντα ταύτα αποτελούν απλώς εικασίας και ουδείς δύναται να βεβαιώση το βάσιμον τούτων. Εις την οργάνωσιν ΜΥΔΑ ο Ταγ. Πεζ. Παπαγεωργακόπουλος ήτο ο εξ απορρήτων του Τσιγάντε. Μάλιστα του είχε ανατεθή και η εξαργύρωσις λιρών υπό τούτου παρέλαβον ως προανέφερον, διά μέσου Κ. Μπούρα, και Γ. Τζαβέλλα. δρχ. 57.100.000, ουδέν αναγνωρίζω περί του ανωτέρω Ταγ/χου. Μετά τον θάνατον του Τσιγάντε ανεχώρησε, νομίζω μετά του Αντ/χου Μαλασπίνα, διά Μέσην Ανατολήν. Όσον αφορά τα αίτια της μετά θάνατον Τσιγάντε διαφυγής συνεχίσεως της αποστολής από των χειρών του Στρ/κού Επιτελείου ταύτα είναι πολλαπλά και 1ον) η στάσις των μελών της αποστολής Τσιγάντε αμέσως μετά τον θάνατον τούτου υπήρξε το σοβαρώτερον αίτιον. 2ον) Η στάσις της Ελληνικής Κυβερνήσεως Καΐρου ήτις εις ουδεμίαν προέβη εντολήν η οδηγίας διά την συνέχισην του αγώνος. 3ον) Η ζώντος εισέτι του Τσιγάντε δημιουργηθείσα διαφωνία μεταξύ Τσέλου και τούτου ήτις είχε μέγα αντίκτυπον επί του όλου έργου. 4ον) Η μη ενίσχυσις του Στρ/κού Επιτελείου υπό του Σ.Μ.Α., άγνωστον διά ποίους λόγους. Το Σ.Μ.Α. ηρκείτο μόνον εις αποστολήν τηλεγραφημάτων εις το Επιτελείον διά την εκτέλεσιν διαφόρων εντολών, χωρίς να δίδη εις τούτο τα μέσα (ασυρμάτους, χρήματα κλπ) διά την συνέχισην της αποστολής. 5ον) Η διάσπασις του όλου απελευθερωτικού αγώνος εις διαφόρους μικροομάδας και ομή υπό ενιαίαν διοίκησιν συντονισμός όλων των μαχητικών δυνάμεων της χώρας διά τον κατά του κατακτητού αγώνα. Ο παράγων ούτως είναι κατά την γνώμη μου και ο σπουδαιότερος. Περαιτέρω θέλω να τονίσω τούτο. Ο Ταγ/χης Τσιγάντε ελθών εις Ελλάδα με ευρείαν αποστολήν και άφθονα μέσα (νομίζω 12.000 χρυσών λιρών Αγγλίας) απέτυχε εις την αποστολήν του παταγωδώς. Και τα μεν αίτια της αποτυχίας του., δεν είμαι ο αρμόδιος και ούτε του παρόντος να τα εξετάσω. Εκείνο όμως όπερ δέον να εξετασθή μετά σχολαστικότητος είναι η διάθεσις του τεραστίου ποσού των 12.000 χρυσών λιρών. Υπάρχουν πλείσται διαδόσεις δια΄πολλούς και διαφόρους. Δεν έχω δι ουδένα το συγκεκριμμένον. Τους μόνους ους δύναμαι μετά τινός βεβαιότητος να κατηγορήσω είναι το άμεσον περιβάλλον του Ταγ/χου Τσιγάντε όπερ ζώντος έτι του Τσιγάντε εσπατάλη ποσά εις διασκεδάσεις και εξωτερικάς εμφανίσεις και όπερ ενεφανίζετο ζών κατά τρόπον όχι απλώς πολυτελή και σπάταλον αλλά εν γένει σκανδαλώδη. (Και αυτός ούτος ο Τσιγάντε διήγε παραπλησίαν ζωήν).
Ομοίως διά την διαχείρησιν του καταληφθέντος ποσού. Πλην όμως τούτων δέον να εξετασθή μετά προσοχής η όλη διάθεσις των χρημάτων της αποστολής Τσιγάντε, διότι μόνον διασπάθισιν τούτων δύναται να χαρακτηρισθή εφ όσον το τελικόν αποτέλεσμα υπήρξε μηδενικόν. Ομοίως νομίζω, λόγω της κατά την εποχήν της κατοχής αναμίξεώς μου ενεργώς εις την αντίστασιν δέον να εξετασθούν λεπτομερώς και η διαχώρισις των ποσών των οργανώσεων ΚΟΔΡΟΣ Ε.Κ.Κ.Α.. ΑΠΟΛΛΩΝ και Ε.Α.Μ..- Ε.Λ.Α.Σ.-

Διά την ακρίβειαν εκ του προσωπικού μου αρχείου
(Τ.Σ)
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Posted by: antimilitarist21
« on: September 22, 2018, 01:25:35 am »

Αθήναι 27 Ιανουαρίου 1946
ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ

Κατά το διάστημα της κατοχής και περί μήνα Σεπ/βριον 1942- αρχάς του μηνός αν ενθυμούμαι καλώς εμυήθην εις την οργάνωσιν ΜΥΔΑ του Ταγμ/χου Πεζικού Τσιγάντε Ιωάννην. Μοί ανετέθη υπό του Ταγ/χου Τσιγάντε και μέχρι του θανάτου του η υπηρεσία της διανομής βοηθημάτων εις τας οικογενείας των εις Μέσην Ανατολήν υπηρετούντων Αξ/κών και Υπαξ/κών ως και των κρατουμένων τοιούτων. Ομοίως διάφοροι άλλαι αποστολαί διά την οργάνωσιν του κινήματος αντιστάσεως κατά των κατακτητών, δι ας δεν συντρέχει νομίζω λόγος λεπτομερούς αναπτύξεως. Μετά τον θάνατον του Ταγ/χου Τσιγάντε ηργάσθην ως βοηθός του Επιτελάρχου Συντ/χου Πεζικού Αντωνόπουλου Μιχ. ως και βοηθός ΙΙΙ Γραφείου του Επιτελείου ΜΥΔΑ.
Ταυτοχρόνως εξηκολούθησα την εργασίαν της επιβλέψεως διανομής βοηθημάτων. Την 16 Αυγούστου 1943 ανεχώρησα διά τας ανταρτικάς ομάδας Συν/χου Ψαρρού οπόθεν και επανέκαμψα μετά την διάλυσιν των ομάδων υπό του ΕΛΑΣ. Την 20 Απριλίου 1944 κατόπιν εντολής μοι ανετέθη το τέλος του μηνός Ιουνίου 1944 υπό του κ. Πελτέκη Ιω. η συγκρότησις της υπηρεσίας Σαμποτάζ της οργανώσεως ΑΠΟΜΩΝ ήτις είχε διαλυθή λόγω συλλήψεως μελών της και καταστροφής του όλου δικτύου της. Η υπ εμέ ως ανωτέρω υπηρεσία κατώρθωσε να δράση λίαν επιμελώς μέχρι της αναχωρήσεως των Γερμανών χάρις εις τους υφισταμένους, Πυρήνας σαμποτάζ ους έχομεν οργανώσει ημεις οι ίδιοι.
Λοχαγός Βέρρος Διον. Υπ/γός Τούσας Βασιλ. κ.λ.π. Κατά το διάστημα της υπό το Στρατιωτικόν Επιτελείον ΜΥΔΑ υπηρεσίας μας και επ ωφελεία του συμμαχικού αγώνος. Ταύτα όσον αφορά την εν γένει δράσιν μου κατά το διάστημα της κατοχής. Ιδιαίτερα διά την υπηρεσίαν μου ζώντος του Ταγ/χου Τσιγάντε Ιω. έχω ν αναφέρω τα κάτωθι:

1) Ο Ταγ/χης Τσιγάντες είχε ως αμέσους βοηθούς προσωπικόν αφιχθέν εκ της Μ. Ανατολής ως και τίνας αστυνομικούς παρεχωρηθέντας εις τούτον υπό του Διευθυντού της Αστυνομίας κ.Εβερτ ως εκ τούτου ουδείς εξ ημών γνώριζε τας καθ έκαστα ενεργείας του και κατά μείζονα λόγον τας χρηματικάς του δοσοληψίας.-
2) Όλως εξωδίκως χωρίς να δύναμαι να βεβαιώσω τούτο είχον πληροφορηθή ότι ο Τσιγάντες εχορήγησε εις τον Στρατηγόν Σαράφην 500 $ χρυσάς προ της αναχωρήσεως του Σαράφη διά Θεσσαλίαν προς συγκρότησιν ανταρτικών Μονάδων. Ομοίως ως μου είχαν ειπεί ο Ταγ/ρχης Τσιγάντε είχε δώσει εις τον έμπορον Ιωάννη Κανελλόπουλον εξάδελφον πρώτον του τότε αντιπροέδρου της Ελληνικής Κυβερνήσεως εν Μέση Ανατολή Παναγ. Κανελλοπούλου χιλίας (1000) χρυσάς λίρας Αγγλίας εκ των προοριζομένων διά την συντήρησιν οικογενειακών Αξ/κών χρημάτων. Τούτο μοι το ανεκοίνωσε εις παράπονά μου ότι πολλαί οικογένειαι Αξ/κών θα μείνουν άνευ χρημάτων και εις αίτησίν μου όπως αυξηθή το διά τα βοηθήματα προοριζόμενον ποσόν. Ομοίως είχον ακούσει τον Τσιγάντε να λέγη ότι έδωσε χρήματα εις το ΕΑΜ, αλλά τι ποσόν έδωσε; εάν έδωσε, και εις ποίους ουδέν γνωρίζω. Ομοίως, παρέλαβον παρά του Τσιγάντε ημέραν τινά δύο εκατομμύρια δρχμών (2.000.000), άτινα παρέδωσα εις τον δικηγόρον κ. Καλκαντήν Νάκην Κεραμεικού 21. Εάν δεν απατώμαι άτινα νομίζω ότι εχρησιμοποιήθησαν υπό του Αντ/χου κ. Μαλασπίνα Σπυρ. Δι άλλους δεν γνωρίζω τι σχετικώς με χρήματα. Εγώ προσωπικώς παρέλαβον παρά του ταγ/χου Τσιγάντε το ποσόν των δύο χιλιάδων (2.000) χρυσών λιρών Αγγλίας. Ταύτας μετέφερον διά του αυτοκινήτου του Μητροπολίτου Καρυστίας και νυν ενόπλων Δυνάμεων Παντελεήμονος μετά του ανωτέρου Μητροπολίτου και του ιλάρχου Γεωργιάδη Δημ. και παρέδωσα εις τον Αρχιεπίσκοπον και νυν Αντιβασιλέα Δαμασκηνόν ίνα τας διανείμει εις τας οικογενείας των αξ/κών και οπλιτών των υπηρετούντων εις Μ. Ανατολήν, ανταρτικάς ομάδας, ως και κρατουμένων. Η διανομή εγένετο βάσει καταστάσεων ως συνέτασε επιτροπή αποτελουμένη εξ εμού και του ιλάρχου Γεωργιάδη Δημ. και ας υπέβαλλα εγώ προσωπικώς εκάστοτε εις τον Αρχιεπίσκοπον Δαμασκηνόν. Η διανομή εγένετο υπό επιτροπής Κυρίων και Κυριών εκλεγέντων υπό του Αρχ/που. Και κατ αρχάς μεν ουδένα της ανωτέρω επιτροπής εγνώριζον ήτα όμως περί το τέλος μηνός Νοεμβρίου 1942, επειδή οι αξιωματικοί του Ναυτικού ήθελον να ανεξαρτητοποιήσουν τας διανομάς των λόγω του ότι εθεώρουν την υπό του Αρχ/που διανομήν βραδέως εκτελουμένην, ο Μ. Αρχ/σκοπος με συνέδεσε με τον κ. Τσάτσον Θεμιστοκλήν, πρώην υπουργόν, ως και με την κ. Ιωάνναν Τσάτσου σύζυγον του καθηγητού του Πανεπιστημίου κ. Κωνστ. Τσάτσου. Η κυρία Τσάτσου υπήρξε η ψυχή της όλης υπηρεσίας διανομής, ην οργάνωσε και εξετέλεσεν κατά τρόπον, ως είχον αντιληφθή, τέλειον. Παρά του κ. Θεμ. Τσάτσου όστις προέβαινε εις την εξαργύρωσιν των λιρών διά τα βοηθήματα, παρέλαβον τα εξής χρηματικά ποσά. 1) Την 2/12/42 δρχ. 20.000.000. 2) Την 7/12/42 δρχ. 13.400.000. 3) Την 10/12/42 δρχ. 31.800.000 4) την 11/12/42 δρχ. 13.225.000- ήτοι σύνολον δρχ. 78.425.000 (εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακοσίας είκοσι πέντε χιλιάδας). Ταύτας παρέδωσα εις επιτροπήν Αξ/κών του Ναυτικού και συγκεκριμένως ως κατωτέρω θέμα αναφέρω. Επειδή όμως το χορηγηθέν ποσόν των. 2000 $ δεν επήρκει διά την διανομήν και πολλών των οικογενειών δεν είχον παραλάβει χρήματα και ως εκ τούτου παρεπονούντο και εδημιουργείτο κίνδυνος διά την όλην υπηρεσίαν εκ του αυξανομένου θορύβου. Κατόπιν επιμόνων παρακλήσεων της κ. Ιωάννας Τσάτσου και εμού επείσθη ο Ταγ/χης Τσιγάντε όπως διαθέσει εισέτι ποσόν πεντακοσίων (500) λιρών χρυσών Αγγλίας, όπερ όμως δεν παρέδωσε εις λίρας τιμής, αλλά μοι ανέθεσε όπως παραλάβω ποσόν χρημάτων και παραδώσω μέρος τούτων εις τους Ναυτικούς και μέρος εις την κ. Τσάτσου διά τα βοηθήμτα. Το ποσόν τούτο παρελήφθη υπ εμού παρά του Κωνσταντίνου Μπούρα, τυφεκισθέντα υπό των Γερμανών και του Γεωργίου Τζαβέλλα (υπηρετούντος νυν νομίζω εις την Αστυν. Πόλεων) πρώτων αστυνομικών, οίτινες ήσαν οι σύνδεσμοι, τρόπον τινά Τσιγάντε και λοιπών συνεργατών και οίτινες ήσαν εγκατεστημένοι εις τι γραφείον επί της Πλατ. Κάνιγγος (Γιάρκα) διά την παράδωσιν και παραλαβήν χρημάτων αλληλογραφίας κ.λ.π. Το ανωτέρω ποσόν παρέδιδε ως είχον πληροφορηθή εις τούτους ο ταγ/χης Πεζικού κ. Ελευθέριος Παπαγεωργακόπουλος, όστις προέβαινε κατ εντολήν του Ταγ/χου Τσιγάντε εις την εξαργύρωσιν των σχετικών λιρών. Εκ τούτων παρέλαβα τα εξής ποσά: 1) Την 22/12-42 δρχ. 10.000.000, 2) Την 23-12-42 δρχ. 16.000.000 3) Την 31-12-42 δρχ. 3.000.000. 4) Την 2/1/43 δρχ. 8.000.000 5) Την 7-1-43 δρχ. 5.000.000, 6) Την 9-1-43 δρχ. 4.000.000 7) Την 11-1-43 δρχ. 4.000.000 8) Την 12-1-43 δρχ. 4.000.000 9) Την 15-1-43 δρχ. 3.100.000 ήτοι Σύνολον δρχ. 57.100.000 (πεντήκοντα επτά εκατομμύρια εκατόν χιλιάδες). Ήτοι εν συνόλω παρέλαβον παρά του κ. Τσάτσου και των κ.κ. Μπούρα και Τζαβέλλα το ποσόν των 135.525.000 (εκατόν τριάκοντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων είσκοσι πέντε χιλιάδων δραχμών). Ολόκληρον το ανωτέρω ποσόν παρέδωσα ως ακολούθως. 1) Την 2-12-42 εις Πλοίαρχον Βαλασάκην δρχ. 20.000.000 2) Την 7-12-42 εις Πλ/χον Βαλασάκη δρχ. Ι0.000.000 3) Την 10-12-42 εις Πλ/χου Ζίγυλαν δρχ. 30.000.000. 4) Την 11-12-42 εις Πλ/χον Ζίγυλαν δρχ. 13.225.000. 5) Την 22-12-42 εις πλ/χον Βαλασάκην δρχ. 3.000.000. 6) Την 22-12-42 εις Πλ/χον Ζίγυλαν δρχ. 6.000.000 7) Την 23-12-42 εις πλ/χον Ζίγυλαν δρχ. 16.000.000 8) Την 31-12-42 εις πλ. Ζίγυλαν δρχ. 3.000.000. Ήτοι σύνολον χρημάτων διατεθέντων εις Ναυτικούς δρχ. 101.225.000 (εκατόν ένα εκατομμύρια διακοσίας είκοσι πέντε χιλιάδας). Ομοίως παρέδωσα τα κάτωθι ποσά εις κ. Ιωάνναν Τσάτσου διά τα βοηθήματα. 1) Την 2-1-43 δρχ. 8.000.000 2) Την 7-1-43 δρχ. 5.000.000 3) την 9-1-43 δρχ. 4.000.000 4) Την 11-1-43 δρχ. 4.000.000 5) Την 12-1-43 δρχ. 2.500.000. Ήτοι σύνολον δρχ. 23.500.000 (είκοσι τρία εκατομμύρια πεντακοσίας χιλιάδας). Ομοίως εις τον έμπορον κ. Ιωάννην Καναγόπουλον δρχ. 1.500.000 (εν εκατομμυρίον πεντακοσίας χιλιάδας) διά την χορήγησιν βοηθημάτων εις τας οικογενείας των συλληφθέντων μελών της οργανώσεως. Κανελλοπούλου διά την ανατίναξιν των γραμμών της ΕΣΠΟ, ωσαύτως παρέδωσα εγώ προσωπικώς λόγω του επείγοντος της αποστολής χρημάτων, εις τους κάτωθι Αξ/κούς τα εξής ποσά: 1) Εις Ταγ/χην Πυρ/κού Αργυρόπουλον Αλεξ. υπηρετούντος ως υπουργ. Στρα/κών δρχ. 2.700.000 διά την οικογένειαν του Ταγ/χου Παπακυριαζή Αθαν. τυφεκισθέντος 2) Τον Ταγ/χην Πυρ/κού Βέρρον Δ. υπηρετούντα εις ΓΕΣ δρχ. 900.000 δρχ. διά την οικογένειαν του Ταγ/χου Πυρ/κού Καζακοπούλου Πέτρου απουσιάζοντος εις Μέσην Ανατολήν. 3) Εις Ταγ/χην Πυρ. Αργυρόπουλον Αλεξ. δρχ. 500.000 διά την οικογένειαν Ιλάρχου Καπιτσοπούλου Αριστ. 4) Εις Ταγ/χην Πεζ. Αντωναρόπουλον Δημ. υπηρετούντα εις ΓΚΕΑ δρχ. 450.000 διά την οικογένειαν Ταγ/χη Θεοχαρόπουλου Αδρ. 5) Εις Ταγ/χην Πεζ. Αντωναρόπουλον δρχ. 450.000 διά την οικογένειαν Καραμπέτσου Λοχ. Πεζ. 6) Εις ταγ/χην Πυρ/κού Καραγιάννην Χρ. διά την οικογένειαν του διωκομένην υπό Ιταλών λόγω αναχωρήσεως αδελφών του Αξ/κών εις Μ. Ανατολήν δρχ. 500.000 7) Εις ταγ/χην Πυρ/κού Παπαβασιλόπουλον Γεωργ. ύπηρ. εις 2ον Σ.Π Πυρ/κον δρχ. 400.000 διά την οικογένειαν Ταγ/χου Καραθανασούλα 8) Εις Ταγ/χην Πεζικού Χουρμουζιάδην δρχ. 500.000 διά ναύλα δακτυλογράφου εις πρατήριον τροφίμων ΝΙΤΣΑΣ (μικρόν όνομα ή ψευδώνυμον) δεν γνωρίζω καλώς χρησιμοποιηθείσης υπό Τσιγάντε διά δακτυλογράφησιν απορρήτων εγγράφων και διωκομένης υπό Ιταλών. 9) Εις Αντ/χην Πεζικού Μαλαπίναν Σπ. δρχ. 300.000- δι έξοδά του λόγω διώξεώς του. 10) Εις Κων. Μπούρα διά Λοχαγόν Μοσχάτον Κρατούμενον υπό Ιταλών δρχ. 200.000 11) Εις πίστωσιν του όλου λογαριασμού λόγω λάθος πακέτου παραδοθέντος εις εμέ υπό Κων. Μπούρα επί έλαττον δρχ. Ι00.000. Ήτοι σύνολον δρχ. 7.000.000. Διά το ανωτέρω ποσόν παρεδόθη εις εμέ απόδειξις υπογεγραμμένη υπό 3μελούς επιτροπής του Αντ/ρχου Πυρ. Παναγόπουλου Β. του αντ/χου Πεζ. Μαλαπίνα Σπ. και εμού, εις αντίγραφον επισυνάπτω. Ομοίως παρέδωσα δρχ. 600.000 εις Αντ/χην Πυρ/κού Παναγόπουλον Β. διά διανομή βοηθημάτων εις οικογενείας Αξ/κών απόντων κατόπιν εντολής του. Τα ανωτέρω υπ εμού χορηγηθέντα εις διαφόρους ποσά ανέρχονται ούτω εις δραχμάς 133.825.000.- Μένει υπόλοιπον δρχ. 1.750.000.- όπερ παρεδόθη υπ εμού εις το Στρ/κόν επιτελείον διά διαφόρους εργασίας των και κυρίως ΙΙ και ΙΙΙ Γραφείων. Επειδή μετά τον θάνατον του Ταγ/χου Τσιγάντε. Το Στρ/κόν Επιτελείον εγκατελήφθη εις την τύχην του, υπήρχον δε λογ/σμοί εκκρεμεις προς διαφόρους και εντολαί, παρέστη αμέσως ανάγκη χρηματοδοτήσεως του Στρ. Επιτελείου. Προς τούτο εζητήθη δι εμού από τον Μ. Αρχιεπίσκοπον κατόπιν εντολής της επιτροπής του Στρ/κού Επιτελείου και του Επιτελάρχου Συν/χου κ. Αντωνοπούλου, ποσόν χρημάτων διά την συνέχισιν της υπηρεσίας του Επιτελείου εκ των προοριζομένων διά τα βοηθήματα (υπόλοιπα) ούτω μοι παρεδόθησαν από της Κας Ιωάννας Τσάτσου δρχ. 20.000.000 άτινα και παρέδωκα εις το Στρ/κόν Επιτελείον Λοχαγόν Πυρ/κού κ. Βέρρον Διον. Προς φύλαξιν και διαχείρισιν. Το όλον εις χείρας Στρ/κού Επιτελείου ποσόν ανερχόμενον εις 36.750.000.- διεχειρίσθησαν διάφοροι αξ/κοί μεταξύ των οποίων και εγώ, υπάρχει δε εις χείρας μου αναλυτική κατάστασις της όλης διαχειρήσεως. Νύν όσον αφορά τα βοηθήματα αναφέρω τα κάτωθι: Ως εξετέθη και ανωτέρω της όλης υπηρεσίας διανομής προϊστατο ή κ. Τσάτσου. Η διανομή βοηθημάτων εγένετο κυρίως τας πρώτας ημέρας του Ν/βρίου 1942. Επηκολούθησαν μικρότεραι διανομαί εκ των υπολοιπομένων πλέον ποσόν και του συμπληρωματικώς χορηγηθέντος υπό Τσιγάντε. Αλλά αι επακολουθήσασαι διανομαί ήσαν πολύ περιορισμέναι λόγω της πληθώρας των μη λαβόντων βοηθήματα και του περιορισμένου αριθμού χρημάτων. Επειδή ήθελον να γνωρίζω ποίαι οικογένειαι ελάμβανον βοηθήματα αφ ενός μεν διά να δύναμαι να συντάσω νέας τοιαύτας καταστάσεις και αφ ετέρου να ενημερώνω συναδέλφους ως προς τα χορηγηθέντα ποσά συνέταξα παραλλήλως πλήρεις καταλόγους των γενομένων διανομών, ους ενημέρωσα εν συνεργασία μέσω της Κας Τσάτσου συμφώνως προς τους ιδικούς της τοιούτους και ους διεφύλαξα μέχρι σήμερον. Ο αιφνίδιος θάνατος του Τσιγάντε με ημπόδισε, ως ενθυμούμαι, να ενημερώσω ολοκληρωτικώς τους καταλόγους μου ως προς ωρισμένας διανομάς καθ όσον ηναγκάσθην εσπευσμένως να αποκρίψω τούτους (θάψω) λόγω των αρξαμένων εντατικών διώξεων και ανακρίσεων υπό των κατακτητών. Εγένοντο ως προανέφερον και μικρότεραι διανομαί ανερχόμεναι δρχ. 51.530.000 αίτινες είχον αναγραφή εις μικρόν σημειωματάριον εις χείρας μου και ων η αυθεντικότης είναι αναμφισβήτητος. Και αι τελευταίαι αυταί διανομαί εγένοντο υπό της Κας Τσάτσου. Μετά τον θάνατον Ταγ/χου Τσιγάντε δεν είμαι εις θέσιν να γνωρίζω ακριβώς το καταληφθέν υπόλοιπον και τούτο διότι ως εν αρχή ανέφερον ο Ταγ/χης Τσιγάντε διεχειρίζετο προσωπικώς, με απολύτως προσκείμενον προς αυτόν περιβάλλον και το όλον οικονομικόν μέρος. Επί του ζητήματος όμως τούτου έχω να αναφέρω τα κάτωθι. Μέλη του στρ/κού Επιτελείου επληροφορήθησαν τα του θανάτου του Τσιγάντε συνεκάλεσε ο Επιτελάρχης Συν/χης Αντωνόπουλος τα μέλη της Στρ/κής Επιτροπής διά τον καθορισμόν των περαιτέρω ενεργειών.
Εν τω μεταξύ ο Συν/χος Ψαρρός Δ. κατόπιν εντολής του Στρ/κού Επιτελείου είχε έλθει εις επαφήν μετά των μελών της αποστολής Τσιγάντε διά την υπαγωγήν τούτων υπό το Στρατ/κόν Επιτελείον και την απόδοσιν λεπτομερούς λογ/σμού ως και δήλωσιν του υποληφθέντος χρημ. ποσού. Τα μέλη της αποστολής Τσιγάντε ηρνήθησαν πάσαν μετά του Επιτελείου επαφήν, εδήλωσαν ότι ουδένα αναγνωρίζουν αλλά δέχονται απ ευθείας Δ/γάς παρά της Αγγλικής Υπηρεσίας και συνεπώς ουδέν δικαίωμα ανεγνώρισαν εις το Στρ. Επιτελείον διά τον οικονομικόν έλγχον και εξακρίβωσιν του υποληφθέντος χρ. ποσού. Ομοίως ηρνήθησαν πάν έλεγχον επί των πλωτών μέσων, ασυρμάτων, κλπ. διατηρήσαντα απόλυτον ανεξαρτησίαν. Επί κεφαλής των μελών της αποστολής εφέροντο την εποχήν εκείνην ο υπαστυνόμος Λεωνίδας Παρίσης καθώς και ο δικηγόρος Αγγεληνός μέλη δε κάποιος Φώτης, Μένης κλπ. ων δεν γνωρίζω τα ονόματα. Κατά την συνεδρίασιν του Στρ/κού Επιτελείου ανέφερε ο τότε Αντ/χης και νυν Συν/χης Χωρ/κής Αγγελίδης Γεώργιος ότι εις τα μέλη της αποστολής παρέδωσε ούτως αμέσως μετά τον θάν
Posted by: antimilitarist21
« on: September 22, 2018, 01:19:12 am »
Βάζω μερικές ιστορικές πληροφορίες για την αντιστασιακή οργάνωση Μίδας 614 που είχε για αρχηγό της το ριψοκίνδυνο στρατιωτικό Ιωάννη Τσιγάντε.

Ο Ιωάννης Τσιγάντες (1897-1943) ήταν απότακτος αξιωματικός με αντιβασιλικές - βενιζελικές πολιτικές πεποιθήσεις.
Το καλοκαίρι του 1942 οργανώθηκε μια αποστολή ριψοκίνδυνων σαμποτέρ στην Ελλάδα υπό τον Ιωάννη Τσιγάντε με βασικό σκοπό την καταστροφή της γέφυρας του Ισθμού της Κορίνθου. Ήταν μια ομάδα εννιά ανδρών. Μέλη της ήταν ο ταγματάρχης Ιωάννης Τσιγάντες (επικεφαλής της αποστολής), ο Μιλτ. Γιαννακόπουλος, ο λοχαγός Πεζικού Παν. Ρογκάκος, ο ανθυπίλαρχος Βασ. Ζακυνθινός, ο ανθυπολοχαγός Φώτης Μανωλόπουλος, ο ανθυπασπιστής Δημ. Γυφτόπουλος, ο ανθυπασπιστής Σπύρος Κώτσης, ο σμηνίτης ασυρματιστής Κωνσταντίνος Ρούσος και ο σμηνίτης ασυρματιστής Ιωάννης Μωραϊτης. Η 9μελής αποστολή αναχώρησε για την Βηρυτό. Στη συνέχεια μπήκαν μέσα σε ένα αγγλικό υποβρύχιο με το όνομα Πρωτεύς. Αφού πήραν μαζί τους άφθονο υλικό βάρους 2 περίπου τόνων (εκρηκτικά, ασυρμάτους, όπλα κτλ) και 12.000 χρυσές λίρες Αγγλίας, ξεκίνησαν για το μεγάλο ταξίδι. Αποφεύγοντας αρκετές εχθρικές νηοπομπές, κατάφεραν τελικά να φθάσουν στον προορισμό τους.

Μια νύχτα του Αυγούστου του 1942 το υποβρύχιο αποβιβάστηκε στην Πελοπόννησο, στον Κότρωνα της Μάνης. Μέσα στο σκοτάδι, οι 9 άνδρες μετέφεραν τα εφόδιά τους και τα έκρυψαν μέσα σε μια σπηλιά. Στην συγκεκριμένη περιοχή παρέμειναν για περίπου 10 μέρες, μεταφερόμενοι από σπηλιά σε σπηλιά. Στη συνέχεια κατάφεραν να βρουν ένα βενζινοκίνητο σκάφος και ένα ιστιοφόρο και με αυτά αναχώρησαν για τον Πειραιά στις 11 Αυγούστου 1942.

Ο Ιωάννης Τσιγάντες στην Αθήνα φιλοξενήθηκε αρχικά στο σπίτι του αντιβασιλικού αξιωματικού (και ιδρυτή της ΕΚΚΑ) Δημήτριου Ψαρρού, του οποίου ήταν σύγαμπρος. Πραγματοποίησε πολλές επαφές με γνωστούς του αξιωματικούς, αλλά και ιδιώτες. Στα τέλη Αυγούστου εγκαταστάθηκε σε ένα σπίτι στην οδό Μεταξά στα Εξάρχεια. Πολλές φορές, το φως της ημέρας έβρισκε τον Τσιγάντε να γράφει ακατάπαυστα και τα διάφορα χαρτιά του να είναι όλα σκορπισμένα σε ένα τραπέζι. Ο ακούραστος ταγματάρχης απέστειλε πολλές εκθέσεις του στη Μέση Ανατολή καθώς και εκατοντάδες τηλεγραφήματα μέσω ασυρμάτου, τα οποία περιείχαν υψίστης σημασίας πληροφορίες. Χωρίς καθυστέρηση, έδωσε αμέσως προτεραιότητα στην πραγματοποίηση των παρακάτω ενεργειών : ανατίναξη της Γέφυρας των Καρυών (βόρεια της Λαμίας), επικοινωνία με το στρατηγό Ζυγούρη, εκτέλεση σοβαρών σαμποτάζ στο λιμάνι του Πειραιά, απόφραξη του Ισθμού της Κορίνθου και ίδρυση μυστικών βάσεων στα ανατολικά παράλια της Εύβοιας. Στο Σπύρο Κώτση ανέθεσε την αποστολή της ανατίναξης της γέφυρας Καρυών και της επικοινωνίας με το στρατηγό Ζυγούρη. Ο Κώτσης αναχώρησε για Λαμία στις 20 Αυγούστου 1942, εφοδιασμένος με μια πλαστή ταυτότητα μέλους της ΟΕΔΕ (χιτλερική οργάνωση). Τελικά, το σχέδιο ανατίναξης της γέφυρας Καρυών εγκαταλείφθηκε και η υιοθετήθηκε η ιδέα της ανατίναξης της Γέφυρας του Γοργοπόταμου. Ο Τσιγάντες επικοινώνησε με το ΣΜΑ και πέτυχε την έγκριση της αλλαγής του σχεδίου. Όπως είπαμε και πιο πριν, συναντήθηκε με διάφορα πρόσωπα, όπως π.χ. με τον Δ. Ψαρρό (με τον οποίο είχε στενή συνεργασία), με το Στέφανο Σαράφη (με σκοπό τη δημιουργία ενόπλων ανταρτικών ομάδων στην περιοχή Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας) κ.α.

Ο ριψοκίνδυνος και εμφανίσιμος Ταγματάρχης και Αρχηγός της οργάνωσης Μίδας 614, με τις πολλές κατακτήσεις στο γυναικείο φύλο, δεν πρόλαβε τελικά να ολοκληρώσει το έργο που είχε αναλάβει γιατί τον πρόλαβε ο θάνατος. Στις 14 Ιανουαρίου 1943, μετά από ένα ανώνυμο τηλεφώνημα γυναίκας, Ιταλοί στρατιώτες περικύκλωσαν το κρησφύγετο του, σε πολυκατοικία επί της οδού Πατησίων, στο κέντρο της Αθήνας. Ο Τσιγάντες υποδύθηκε τον αξιωματικό της αστυνομίας πόλεων και παρουσίασε πλαστή ταυτότητα αστυνομικού, χωρίς όμως να πείσει τους Ιταλούς. Τελικά, και αφού προηγουμένως έκαψε βιαστικά τα αρχεία του, συνεπλάκη μαζί τους και σκοτώθηκε ηρωικά αν και πρόλαβε να σκοτώσει δύο καραμπινιέρους και να τραυματίσει άλλους τρεις. Ορισμένοι φανατικοί βασιλόφρονες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το θάνατο του Τσιγάντε. Μετά θάνατο προβιβάστηκε σε αντισυνταγματάρχη ως πεσών επί του πεδίου της μάχης. Στο κτίριο όπου δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Τσιγάντες τοποθετήθηκε αναμνηστική πλάκα το 1984.


Εκθεση δράσης Οργάνωσης ΜΙΔΑΣ 614,
27 Φεβ 1953

ΜΙΔΑΣ 614
Φ.Ε.Κ. 40
Τεύχος Αον της 27-2-1953

Προερχόμενοι εκ Μέσης Ανατολής απεβιβάσθησαν εκ του υποβρυχίου εις λιμένα της Λακωνίας την 2.8.1942 οι κάτωθι αποτελούντες την ανωτέρω οργάνωσιν διά κατασκοπείαν, σαμποτάζ κλπ.
(1) Τσιγάντε ή Σβορώνος Ιωάννης Αρχηγός
(2) Κώτσης Σπυρίδων
(3) Ρογκάκος Παν.
(4) Γιαννακόπουλος Μιλτ. ή Αριστείδης
(5) Μανωλόπουλος Φώτιος
(6) Γυφτόπουλος Δημ.
(7) Ανδρόνικος Ματθαίος
(8) Μαρασλής Αφεντάριος ή Μαράκης
(9) Λιάκος Θεόδωρος ετυφεκίσθη ασυρματιστής
(10) Ρούσσος Κων/νος ετυφεκίσθη ασυρματιστής
(11) Μωραϊτης Ιωάννης
(12) Ζακυνθινός Βασίλειος ή Μίκης.

Την 15.8.1942 αφίχθησαν εν Αθήναις και ήρχισαν εργαζόμενοι. Μεθ εαυτών έφερον 15 χιλιάδας χρυσάς λίρας, τρεις ασυρμάτους αγγλικής κατασκευής και ποικίλον πολεμικόν υλικόν.
Την 14.1.1943 εγένετο εις Πατησίων 86 η δολοφονία υπό των Ιταλών του Τσιγάντε. Την αρχηγίαν μετά ταύτα ανέλαβε ο Κανάρης Μιλτιάδης, είτα ο Κώτσης Σπυρίδων και επί μικρόν διάστημα προ αυτών ο Παρίσης Λεωνίδας (Ζηρέλης 27).

Συνεργασθέντες μετά του Τσιγάντε: Στρατιωτικοί διάφοροι υπό την αιγίδα Ψαρρού Δημητρίου ήτοι: Δούκας Στέφανος, Βέρρος Διονύσιος (Αληθέας) Μαλασπίνας Σπυρίδων (ψηλός). Δημοτάκης Νικόλαος, Παυλίδης Αχιλλεύς και άλλοι.

Ο Τσιγάντες κατά την διάρκειαν της εν Αθήναις παραμονής του, διέμενεν το πλείστον εις οικίαν Αλωπεκής 2 (Μαλλού Ελβετίδος), σπανίως εις οικία Αβαταγγέλου εις Καλλιδρομίου, Φερρών 7 (Ουρανία Κυριακίδου) Πατησίων 86 (Τάκης Κυριακίδης) οικίαν Χρήστου Αγγελινού, οικίαν Καίτης Κουσουράκη (Μάχης Κοδράτου 17). Προεστόπουλος Πάνος Αχαρνών 268. Ημέραν και νύκτα το πλείστον εδέχετο εις Ψαρρών 7 και Πατησίων 86.
Ετέροι συνεργασθέντες μετ αυτού.
(1) Εβερτ Άγγελος Δ/τής Αστυνομίας
(2) Τσαγκλής Νικόλαος Δ/ντής Ασφαλείας Αθηνών.
(3) Παπαδόπουλος Αριστείδης Αστυνομικός Δ/ντής.
(4) Καπετανίδης Ευάγγελος Αστυνόμος.
(5) Μπούρας Ηλίας Αστυνόμος.
(6) Λαγός Γεώργιος εκτελεσθείς μετέπειτα εν Μενιδίω υπό κομμουνιστών
(7) Κανταρτζής Θεμιστοκλής Πατησίων 88 Οδοντίατρος προσέφερεν οικίαν του ανιδιοτελώς εις Αρχηγείον επί ένα μήνα.
(8) Μιγκάρδου Νίτσα δακτυλογράφος.
 
Μετά τον θάνατον Τσιγάντε έλαβον χώρα τα εξής γεγονότα: τον Μάρτιον 1943 ανεχώρησεν διά Μ.Ανατολήν. ο Παρίσης, Κουσσουράκη, Μητροπολίτης Καρύστου και Χίου Παντελεήμων (αποβιώσας) και άλλοι.

Συνελήφθησαν και εξετελέσθησαν υπό των Γερμανών οι ασυρματισταί:
-Δανιηλίδης Μάριος Ν.Σμύρνη το πρώτον συλληφθείς και αποκαλύψας.
-Λιάκος Θεόδωρος Πειραιώς 169 οικία Γουνελλά.
-Ρούσσος Κων/νος εκτελεσθείς επί τόπου Δωδεκανήσου 12 εις Ν.Σμύρνην.
-Ανδρόνικος Ματθαίος συνελήφθη έξωθι οικίας Ρούσσου Κων.οδός Δωδεκανήσου Ν.Σμύρνη.
-Μπούρας Κων/νος καταδοθείς εις Γερμανούς έξωθι Θεάτρου Σαμαρτζή υπό τίνος εφέδρου αξ/κού ευρισκομένου εις φυλακάς καταδικασθέντος εις θάνατον και μη εκτελεσθέντος.
Σύλληψις ασυρματιστού ΚΑΛΙΛΛΟΥ Γερασίμου ή Μάκη εις οικίαν Λοχαγού Τριανταφυλλίδη Ευαγγέλου και απόδρασις τούτου τη παρουσία και βοηθεία Κώτση Σπυρ. και Καπετανίδη Ευάγ.εις Πειραιώς και Σωκράτους τον Σ/βρίον 1943.
Εις την υπ αριθ. 56 του 1953 εγκύκλιον Υπουργείου Στρατιωτικών αναφέρονται τα ονόματα όλων των μετά της οργανώσεως Μίδα 614 συνεργασθέντων.
Ο Τσιγάντες επεσκέπτετο διάφορα πολιτικά πρόσωπα.
-ΓΟΥΝΑΡΑΚΗΣ Πέτρος Ομήρου
-ΤΣΑΤΣΟΣ Κων/νος Οικία Γουναράκη
-ΒΑΛΑΣΑΚΗΣ Οικία Αναγνωστοπούλου 20
-ΚΛΑΔΑΚΗΣ Μάρκος Σπυρ.Τρικούπη 54
-Οικονομικός Διαχειριστής Συν/ρχης Χωρ/κής ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Γεώργιος (αποβιώσας)

13-3-1962
(Τ.Υ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠ.ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΒΕΚΘΕΣΙΣ
Α Π Ο Λ Υ Τ Ω Σ Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η

Των εργασιών του Στρατιωτικού Επιτελείου ΜΥΔΑ (Ταγ/ρχου Τσιγάντε Ιωάννου) κατά την περίοδον της κατοχής. Αύγουστος 1942 με Οκτώβριον 1944.-
Τον Αύγουστον του 1942 έφθασε εκ της Μέσης Ανατολής εις Αθήνας ο Ταγ/ρχης Πεζικού Τσιγάντες Ιωάννης με εντολήν της τότε υπό τον κ. Τσουδερόν Ελληνικής Κυβερνήσεως Καΐρου και του Συμμαχικού Στρατηγείου Μ. Ανατολής, όπως.
1) Οργανώση Γραφείον Πληροφοριών επ οφέλη του Στρατ. Μ. Ανατολής.
2) Συντονίση απάσας τας υφισταμένας Εθνικάς οργανώσεις διά την αποτελεσματικωτέραν αντίστασιν κατά των κατακτητών υπό ενιαίαν Δ/σιν και οργανώση ανταρτικήν κίνησιν εις ολόκληρον την Ελλάδα.-
3) Εκτελέση σειράν σαμποτάζ (αποστολή ΤΟΥΡΚΟΝΑΝΔ).
4) Διανείμη βοηθήματα εις τας οικογενείας των παθόντων υπό των κατακτητών ως και των εις Αίγυπτον ευρισκομένων Αξ/κών, Υπαξ/κών και οπλιτών.-
Κατά την εκτέλεσιν των ανωτέρω αποστολών του, παρά τας αφαντάστως μεγίστας δυσχερείας ο Ιωάννης Τσιγάντες κατώρθωσε να συγκροτήση Επιτελείον Ανωτέρων Αξ/κών διά την Δ/σιν του όλου αγώνος με Επιτελάρχην τον Συν/ρχην Πεζ. Αντωνόπουλο Μιχαήλ, γνωστόν εις το Στρατ. Μ. Ανατολής υπό το όνομα Ανίβας. Το Επιτελείον τούτο κατηρτίσθη υπό τας εξής προϋποθέσεις:
1) Οτι ο Τα/ρχης Τσιγάντες θα περιορίζετο εις την κυρίαν του αποστολήν(σαμποτάζ ΤΟΥΡΚΟΝΑΝΔ).
2) Οτι θα εχορήγη εις το επιτελείον τα αναγκαιούντα υλικά μέσα (μέσα διαβιβάσεων ταχέα, βραδέα χρήματα, οπλισμόν κλπ.).-
3) Οτι ληγούσης της αποστολής του περί τα τέλη Ιανουαρίου 1943 θα παρέδιδε πάσαν την Υπηρεσίαν εις το Επιτελείον ως και άπαντα τα υλικά μέσα.-
Ευθύς ως άρχισε να διαμορφώνεται η προσπάθεια αυτή του Επιτελείου επήλθε θάνατος του Ταγ/χου Τσιγάντε υπό τας γνωστάς συνθήκας.-
Η δημιουργηθείσα κατάστασις μετά τον θάνατο του Ταγ/χου Τσιγάντε μεταξύ του Στρατ. Επιτελείου και των μελών της αποστολής Τσιγάντε, οίτινες είχον εις χείρας των άπαντα τα υλικά μέσα (χρήματα, οπλισμόν, ασυρμάτους, πλωτά μέσα) ήτο τοιαύτη ώστε ν΄αποκλείη παντελώς πάσαν περαιτέρω μετά τούτων συνεργασίαν (Βλέπε Ιον μέρον έκθέσεως Νο Ι). Επί του ζητήματος τούτου δύναται να δώση σαφείς και συγκεκριμμένας πληροφορίας ο υπηρετών εις το Γεν. Επιτελείον Στρατού Αντ/ρχης Χωρ/κής Αγγελίδης Γεώργιος.-
Ούτω το επιτελείον ευρέθη εις την ανάγκην να εκλέξη εν εκ των δύο
- ή να εγκαταλείψη τον αγώνα ελλείψει μέσων και οδηγιών
- ή αδιαφορών προς ταύτα να προσπαθήση να συνεχίση την εργασίαν του εξευρίσκον τα αναγκαιούντα μέσα επί τόπου.
Εξέλεξε δε την δευτέραν ταύτην λύσιν οπότε κατώρθωσε, διά των ιδίων του πάντοτε μέσων, να συνεχίση αφ΄ενός μεν το μέχρι της στιγμής εκείνης επιτελεσθέν έργον, εφ΄ετέρου δε να προχωρήση έτι περαιτέρω ως κάτωθι.-
Ι) Τελούν εν αμέσω τακτική επαφή μετά των Δ/σεων των συνεργαζομένων Οργανώσεων ως και των τοπικών Αρχηγών εκάστης περιοχής προώθησε το όλον επαναστατικόν εργον ούτω:
α) Συνελέγοντο, ηλέγχοντο και διεβιβάζοντο πληροφορίαι πάσης φύσεως όσον αφορά τους κατακτητάς(Δ/τής Γραφείου Αντ/ρχης Πεζ. Δημοτάκης Νο ΙΙον Γραφείον ΜΥΔΑ μετονομασθέν βραδύτερον εις υπηρεσίαν πληροφοριών ΠΛΟΥΤΩΝ).-
β) Συνεκροτούντο πηρήνες Μονάδων, εις τας πόλεις.-
γ) Εκινούντο σύνδεσμοι μεταξύ του Κέντρου και των Επαρχιών, δι ων απεστέλλοντο οδηγίαι και χρήματα και ελαμβάνοντο πληροφορίαι και αιτήσεις μέσων.-
δ) Εζητείτο διά τηλ/των (Βλέπε ΙΙον μέρος εκθέσεως) η ρίψις εφοδίων διά τα ανταρτικά υπό του Στρατ. Μ. Ανατολής.
ε) Απεστέλλοντο Αξ/κοί προς τα ανταρτικά.
στ) Εμελετάτο σχέδιον δράσεως εν συνδυασμώ προςτάς εκάστοτε δυνατότητες.-
ζ) Διενέμοντο Βοηθήματα (Οργανώθη υπηρεσία Διανομής υπό την Δ/σιν του νυν Αντιβασιλέως και τότε Αρχ/σκόπου Αθηνών κ. Δαμασκηνού).-
η) Απεστέλοντο ειδικότητες και Αξ/κοί και οπλίται του ναυτικού εις Αίγυπτον.-
θ) Εξεδίδοντο παράνομοι Εφημερίδες.
ΙΙ.- Διηύθυνε την όλην ανταρτικήν δύναμιν και προέβη εις την οργάνωσιν προοδευτικώς ταύτης ως κάτωθι:
α) Περιοχή Ηπείρου
Επέτυχε να συγκροτήση τας ανταρτικάς ομάδας.
- Ταγ/χου Κωνσταντινίδη εις περιφέρειαν Πρεβέζης, Ζαλλόγου, Μούργκας.
- Λοχαγού Καλαμπόκη)
- Ιλάρχου Αγόρου ) Εις περιφέρειαν ΄Αρτης.
- Λοχαγού Κρίκα )
- Προπαρασκεύασε και ωργάνωσε περί μήνα Φεβρουάριον 1943, αποσταλέντος ειδικώς προς τούτο εκείσε του Επιτελάρχου Συν/χου Αντωνοπούλου Μιχαήλ την υποδοχήν, κατόπιν εντολής του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής, υποβρυχίου εις Περιοχήν Πρεβέζης διά την αποστολήν οπλισμού και ασυρμάτου εις τας ανταρτικάς ομάδας Ηπείρου(υπεβλήθη σχετική λεπτομερής έκθεσις υποδοχής του υποβρυχίου εις Στρατ. Μέσης Ανατολής).-
Διά τον εις οπλισμόν και υλικά ανεφοδιασμόν των ανωτέρω ομάδων αντηλλάγησαν μετά του Στρατ. Μ. Ανατολής Τηλ/τα (Βλέπε ΙΙον μέρος Νο 2,3,4,5.
β) Εις Περιοχήν Θασσαλίας .
Ενίσχυσε τον δ ίδρυσιν Εθνικών Ομάδων αποσταλέντα Συν/ρχην Σαράφην Στέφανον με Αξ/κούς, χρήματα και εφόδια. Επέτυχε νά υπαγάγη υπ΄αυτόν τας υφισταμένας τότε Εθνικιστικάς Ανταρτικάς Ομάδας Κωστοπούλου Αντωνοπούλου Βλάχου, πλην των Κομμουνιστικών, μεθ΄ών επεδιώχθη συνεργασία και επεζητήθη γενικώτερα συνεννόησις.-
Η συνολική δύναμις των ανωτέρω ανταρτικών Ομάδων υπερέβη τους πεντακοσίους με αρτιότατον οπλισμόν κυρίως εκ λαφύρων Ιταλικών.
Αι ανωτέρω ομάδες επανειλημμένως εξετέλεσαν επικινδύνους αποστολάς και προσέβαλον ισχυρά τμήματα του κατακτητού.-
Τα επακολουθήσαν&#