Post reply

Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Verification:

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: orthodoxian
« on: March 13, 2014, 11:02:51 pm »

ο λαος απαιτει πριν αυτοκτονησει ο συγγραφεας και η φαρα του να μεταφρασουν αυτο το αρθρο.
Posted by: BLASPHEMUS FAN CLUB
« on: March 13, 2014, 05:58:25 pm »


Εἴρχη ἐξογκοῦσθαι ἐκ τοῦ πνεύμονος αὐτῆς πρὸ ἐτῶν, ὡρισμένας φορὰς δε ἐκείνη ἠσθάνετο τὴν ὕπαρξιν αὐτοῦ ἐντός, ὥς ῥοκάνιζε τὸν θώρακα αὐτῆς, προσεπάσχον περιτρῶξε αὐτὸν καὶ ἐξακολουθῆ ἀνθῆσαι, πλατυνθῆσαι καὶ θεριεῦσαι πρὸς τὸν ἀχανέστατον δρόμον αὐτοῦ, καὶ ξεσχίζειν τὸν οἰσοφάγον αὐτῆς ἀδιατάρακτος, σειόμενος ἔνθεν κακεῖθεν ὥς κρεμάμενον καβλὶ ἐπὶ ἀρχιδὸς ἐπιστητοῦ.

Ἀγόρι, εἶπεν τῶ ἀνδρὶ αὐτῆς, ὅς ἔστι εἵς μαυριδερὸς πουτσαναδευτῆρ ἀγνώστου φυλετικῆς ταυτότητος ὀνόματι Νικόλαος. Τέκνα οὐκ ἀναπτύσσονται ἐν θώρακι, μωρὴ καριόλα, οὕτος ἀπεκρίθη καὶ εἰς κατάθλιψιν ἐκεῖνη εὐθέως ὑπῆξεν.

 Τὸ μικρὸν νανάκι, ὅ ἤγειρε διὰ Ἀχίλλειου πηδήματος ἐκ τοῦ στήθους αὐτῆς, ὅλον τὸν χρόνον εἴχε γαρ τῶν πέντε τῶ ἀριθμῶ μηνῶν ἵνα ἐξερευνήση τὸν πρωτόγνωρον κόσμον μέσω τοῦ συντόμου βίου αὐτοῦ. Ἐπὶ τίνος ἀπέφησαν ἡ Ἄννα ὑποβάλλεσθαι εἰς γενικὰς ἐξετάσεις ἐν βάθει, αἵτινες ξεσκέπασαν τὸν κακόβουλον ἐπισκέπτην ὅς ἔσυρεν τοὺς ἱστοὺς τοῦ οἰσοφάγου καὶ ἐποιοῦσε βδελύγματα ἐπὶ τῶν λεμφαδένων αὐτῆς, καὶ ἐξέπραττε, καὶ ἐσφράγιζεν ὁστικὰς διαχωρίσεις καὶ ἔσπειρεν ἐν ἀρότρω τῶ διαφράγματι, καὶ χαμοκέρασα ἔτραφεν ἐπὶ αὐτοῦ ἅ ἐστιν ὥς ἐρριζωμένα πουτσοκέφαλα. Ἀπεικασθὲν ἐν τῆ ὀθόνη ἐγέλασεν καὶ ἐξηκολούθησε διαδιδόναι τέτανοειδὲς μελάνι καὶ πῦον χολέρας διὰ τῶν περιπεταννυμένων ἀρτηρίων, καὶ γλοιώδεις εὐλαὶ ἔτι ἄπέκλινον ἅμα τῆ ἀντικρίσει τῆς ἀνοσιότητος ἥ ἐφύετο καὶ ἠγείρετο ἐκ τῆς πληττούσης φυσαλλίδος τῆς παραπληρουμένης τοξικὰ καὶ ἀκάθαρτα συμφυρόμενα σωματικὰ ἐκτρώματα.

Καὶ εἰς ραδιενέργειαν ἐξετίθετο ἵνα τροποποιηθῶσιν ἀντιστρόφως τὰ νεωστὶ γεγεννημένα παραλαγόνια* αὐτῆς, καὶ ἡ κεφαλὴ αὐτῆς εἰς ἄτριχον ἀρχιδόσπαρτον μετεβλήθη, καὶ ἐν βυζοπλαταγισμῶ ἐξερρήγνυτο τὸ στῆθος, ἐσείετο, τὰ ὀστὰ ἐπίμπραντο καὶ ἔκοπτον πάντας ὑμένας ὥς κόμμι εἰς καπότα.

Αἴφνης, καὶ ἐνῶ ἐσφάδαζεν ὑπὸ τοῦ ἄλγους καὶ συσπειραθεῖσα γενομένη, ἕν προσκλῖνον συζευγνὺν (καμπουριαστό) ψωλὶ ἀνεσκίρτησεν ἐκ τοῦ πλευροῦ αὐτῆς, ὁμοιάζον ὀργανικοῦ ξεράσματος καὶ σηπτικῆς ἀποφορᾶς, ὥς λιωμένη σάρξ λέπρας καὶ ἀρχιδοκρούσεως. Ἡ Ἄννα ὠρύσατο ὑστερικῶς τῶ ἀντρὶ αὐτῆς, καὶ ὁ Νικόλαος διέκοψε τὸ πουτσοφάι αὐτοῦ καὶ εἰς τὸ δωμάτιον εἰσέβαλλεν βιαίως, ἐν ψωλατσιῶ ἀληλιμμένος, διαλαλῶν κατακλυστικῶς, Γιατὶ, ῥε πούστη θεέ;! Ἄι στὸ Διάολο, ἐν μέσοις ἀπωλείας τοῦ ἐπιδόματος.

Ἀμέσως, ἐξ ἡρωικοῦ πνεύματος κατεσχημένος, ὑπὸ τούρκικου ἀναξέλεγκτου θυμοῦ κατεκλυζόμενος καὶ ἐν ὀκνηρία καταιγισμένος, ἔβαλεν τὰς χεῖρας αὐτοῦ εἰς τὰ πλευρικὰ ὀστὰ τῆς Ἄννας καὶ ἐξεκίνησεν ἑλκύσαι τοῖς τραχυτάτοις, στικτοῖς, ἀνομοιογενέσι ὄγκοις. Τὸ νεόπλασμα, ὅ ἧν κολλώμενον καὶ σειόμενον, συνεσπᾶτο ἀνωμάλως ὥς ἀπεκρίνετω τῆ νευρικῆ ἀντιδράσει φρίκης τοῦ Νικόλαου, καὶ συνεστέλλετο καὶ διεστέλλετο ἐκλεῖπον καὶ πάλιν ἐπανεμφανιζόμενον. Τὸ ὀργανικὸν τσαμπὶ ἐγόγγυζεν ἐφιαλτικῶς, καὶ σμῆνος ἀνόσιων, τηκομένων ἐντόμων ἀπηλλάχθησαν καὶ ἐβλήθησαν ἔξωθεν αὐτοῦ, ὥς ζωντανὴ μέλανη χυσόρροια. Ἡ Ἄννα ἠσθάνετο τὴν ἀνίερην νεφρολασίαν ἐντός αὐτῆς, συγχώνευσις ἀηδίας καὶ ἀρχιδοβασκανίας, ὕβρις τῆς φύσεως, καὶ θρίαμβος τοῦ Σατανᾶ ἐπὶ τοῦ δημιουργοῦ.

Καθῶς ἐκείνη ἐσφάδαζε καὶ μαδοῦσε τὴν καράφλα ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, ὁ Νικόλαος ἐβλασφήμει χριστοπαναγίας, ἔβαλλον τὸν πόδα αὐτοῦ κατὰ τῆς προκρουστείου κλίνης ἐν ἥτινι ἡ Ἄννα κολλωμένη ἧν καὶ ἐξηκολούθησεν ἐπισυράτω καὶ ἑλκύσαι τὰς ἀνωμάλους καὶ ψωλερυθρίας κεκαλυμμένας σφαίρας σφηκτῶν πλακῶν, ἅ ἧσαν ὡς ἐρρωγυῖαι τε θραυόμεναι πλάκες ἐρραμέναι ἐν τοῖς σπονδύλοις αὐτῆς, καὶ καθῶς ἐκεῖνος ἐξερίζου τοιαύτας, πηγνύμενον ἀπόφημα ἐξελθεῖν ὀλισθῆσαι ἐκ τῆς παραφυσικῶς ἐκτεινομένης πληγῆς αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῶν διάσπαρτων κατακρεουργημένων μυῶν βδελύγματα μολύνσεως ἵστασαν, καὶ ὑπὸ τῆς σαρκὸς συνεώσθησαν, ταριχεύοντα αὐτήν.

Κατόπιν ὠρῶν, ὁ Νικόλαος κατώρθωσεν δαμάσαι καὶ ἐκσχισάτο τὸν εἰσβολλέαν, μετατρέπων αὐτὸν εἰς ἐσπασμένον μουνόσκυλων, ἀντηχοῦν παραμορφωμένους γογγυσμούς, ἐν ὧ ἡ Ἄννα κατεσιγήθη νεκρικῶς, ἕτι τινασσομένη ἐκ τῶν ἔσω καὶ καταπνικτικῶς σεσιωπηκυῖα. Μία λίμνη σηπτικέρυθρας πλαστελίνης καὶ τραχέων ὀλισθαινόντων σαρκικῶν ἰστῶν, οἵτινες ἐσχημάτιζον σφαῖρας καρκινόγιομας, ταὰς ἐξεμούσας ὑγροποιημένα σιχάματα ὁλημερὶς καὶ ὁλονυκτὶς εἰς τὸ διενέκες, ἕτι καὶ εἰς τὸν τύμβον αὐτῆς εἰς τὸ διηνεκές, ἐπέπλεον ἐπὶ τοῦ αἵματος.

* Καρκινομαζώξεις ἐπεκτεταμέναι πλησίον τοῦ μουνιοῦ.


Posted by: FIXED
« on: March 13, 2014, 05:45:22 pm »

ΑνεβηκαΤε Level στο webwar
FIXED

Σοφή η μαλακία σου.
FIXED
Posted by: Pepe the Frog
« on: March 13, 2014, 04:44:37 pm »

Σοφή η μαλακία σου.
Posted by: stasou_mugdala
« on: March 13, 2014, 04:39:42 pm »

Ανεβηκαμε Level στο webwar    ;D ;D ;D
Posted by: BLASPHEMUS
« on: March 13, 2014, 01:34:51 pm »


Εἴρχη ἐξογκοῦσθαι ἐκ τοῦ πνεύμονος αὐτῆς πρὸ ἐτῶν, ὡρισμένας φορὰς δε ἐκείνη ἠσθάνετο τὴν ὕπαρξιν αὐτοῦ ἐντός, ὥς ῥοκάνιζε τὸν θώρακα αὐτῆς, προσεπάσχον περιτρῶξε αὐτὸν καὶ ἐξακολουθῆ ἀνθῆσαι, πλατυνθῆσαι καὶ θεριεῦσαι πρὸς τὸν ἀχανέστατον δρόμον αὐτοῦ, καὶ ξεσχίζειν τὸν οἰσοφάγον αὐτῆς ἀδιατάρακτος, σειόμενος ἔνθεν κακεῖθεν ὥς κρεμάμενον καβλὶ ἐπὶ ἀρχιδὸς ἐπιστητοῦ.

Ἀγόρι, εἶπεν τῶ ἀνδρὶ αὐτῆς, ὅς ἔστι εἵς μαυριδερὸς πουτσαναδευτῆρ ἀγνώστου φυλετικῆς ταυτότητος ὀνόματι Νικόλαος. Τέκνα οὐκ ἀναπτύσσονται ἐν θώρακι, μωρὴ καριόλα, οὕτος ἀπεκρίθη καὶ εἰς κατάθλιψιν ἐκεῖνη εὐθέως ὑπῆξεν.

 Τὸ μικρὸν νανάκι, ὅ ἤγειρε διὰ Ἀχίλλειου πηδήματος ἐκ τοῦ στήθους αὐτῆς, ὅλον τὸν χρόνον εἴχε γαρ τῶν πέντε τῶ ἀριθμῶ μηνῶν ἵνα ἐξερευνήση τὸν πρωτόγνωρον κόσμον μέσω τοῦ συντόμου βίου αὐτοῦ. Ἐπὶ τίνος ἀπέφησαν ἡ Ἄννα ὑποβάλλεσθαι εἰς γενικὰς ἐξετάσεις ἐν βάθει, αἵτινες ξεσκέπασαν τὸν κακόβουλον ἐπισκέπτην ὅς ἔσυρεν τοὺς ἱστοὺς τοῦ οἰσοφάγου καὶ ἐποιοῦσε βδελύγματα ἐπὶ τῶν λεμφαδένων αὐτῆς, καὶ ἐξέπραττε, καὶ ἐσφράγιζεν ὁστικὰς διαχωρίσεις καὶ ἔσπειρεν ἐν ἀρότρω τῶ διαφράγματι, καὶ χαμοκέρασα ἔτραφεν ἐπὶ αὐτοῦ ἅ ἐστιν ὥς ἐρριζωμένα πουτσοκέφαλα. Ἀπεικασθὲν ἐν τῆ ὀθόνη ἐγέλασεν καὶ ἐξηκολούθησε διαδιδόναι τέτανοειδὲς μελάνι καὶ πῦον χολέρας διὰ τῶν περιπεταννυμένων ἀρτηρίων, καὶ γλοιώδεις εὐλαὶ ἔτι ἄπέκλινον ἅμα τῆ ἀντικρίσει τῆς ἀνοσιότητος ἥ ἐφύετο καὶ ἠγείρετο ἐκ τῆς πληττούσης φυσαλλίδος τῆς παραπληρουμένης τοξικὰ καὶ ἀκάθαρτα συμφυρόμενα σωματικὰ ἐκτρώματα.

Καὶ εἰς ραδιενέργειαν ἐξετίθετο ἵνα τροποποιηθῶσιν ἀντιστρόφως τὰ νεωστὶ γεγεννημένα παραλαγόνια* αὐτῆς, καὶ ἡ κεφαλὴ αὐτῆς εἰς ἄτριχον ἀρχιδόσπαρτον μετεβλήθη, καὶ ἐν βυζοπλαταγισμῶ ἐξερρήγνυτο τὸ στῆθος, ἐσείετο, τὰ ὀστὰ ἐπίμπραντο καὶ ἔκοπτον πάντας ὑμένας ὥς κόμμι εἰς καπότα.

Αἴφνης, καὶ ἐνῶ ἐσφάδαζεν ὑπὸ τοῦ ἄλγους καὶ συσπειραθεῖσα γενομένη, ἕν προσκλῖνον συζευγνὺν (καμπουριαστό) ψωλὶ ἀνεσκίρτησεν ἐκ τοῦ πλευροῦ αὐτῆς, ὁμοιάζον ὀργανικοῦ ξεράσματος καὶ σηπτικῆς ἀποφορᾶς, ὥς λιωμένη σάρξ λέπρας καὶ ἀρχιδοκρούσεως. Ἡ Ἄννα ὠρύσατο ὑστερικῶς τῶ ἀντρὶ αὐτῆς, καὶ ὁ Νικόλαος διέκοψε τὸ πουτσοφάι αὐτοῦ καὶ εἰς τὸ δωμάτιον εἰσέβαλλεν βιαίως, ἐν ψωλατσιῶ ἀληλιμμένος, διαλαλῶν κατακλυστικῶς, Γιατὶ, ῥε πούστη θεέ;! Ἄι στὸ Διάολο, ἐν μέσοις ἀπωλείας τοῦ ἐπιδόματος.

Ἀμέσως, ἐξ ἡρωικοῦ πνεύματος κατεσχημένος, ὑπὸ τούρκικου ἀναξέλεγκτου θυμοῦ κατεκλυζόμενος καὶ ἐν ὀκνηρία καταιγισμένος, ἔβαλεν τὰς χεῖρας αὐτοῦ εἰς τὰ πλευρικὰ ὀστὰ τῆς Ἄννας καὶ ἐξεκίνησεν ἑλκύσαι τοῖς τραχυτάτοις, στικτοῖς, ἀνομοιογενέσι ὄγκοις. Τὸ νεόπλασμα, ὅ ἧν κολλώμενον καὶ σειόμενον, συνεσπᾶτο ἀνωμάλως ὥς ἀπεκρίνετω τῆ νευρικῆ ἀντιδράσει φρίκης τοῦ Νικόλαου, καὶ συνεστέλλετο καὶ διεστέλλετο ἐκλεῖπον καὶ πάλιν ἐπανεμφανιζόμενον. Τὸ ὀργανικὸν τσαμπὶ ἐγόγγυζεν ἐφιαλτικῶς, καὶ σμῆνος ἀνόσιων, τηκομένων ἐντόμων ἀπηλλάχθησαν καὶ ἐβλήθησαν ἔξωθεν αὐτοῦ, ὥς ζωντανὴ μέλανη χυσόρροια. Ἡ Ἄννα ἠσθάνετο τὴν ἀνίερην νεφρολασίαν ἐντός αὐτῆς, συγχώνευσις ἀηδίας καὶ ἀρχιδοβασκανίας, ὕβρις τῆς φύσεως, καὶ θρίαμβος τοῦ Σατανᾶ ἐπὶ τοῦ δημιουργοῦ.

Καθῶς ἐκείνη ἐσφάδαζε καὶ μαδοῦσε τὴν καράφλα ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, ὁ Νικόλαος ἐβλασφήμει χριστοπαναγίας, ἔβαλλον τὸν πόδα αὐτοῦ κατὰ τῆς προκρουστείου κλίνης ἐν ἥτινι ἡ Ἄννα κολλωμένη ἧν καὶ ἐξηκολούθησεν ἐπισυράτω καὶ ἑλκύσαι τὰς ἀνωμάλους καὶ ψωλερυθρίας κεκαλυμμένας σφαίρας σφηκτῶν πλακῶν, ἅ ἧσαν ὡς ἐρρωγυῖαι τε θραυόμεναι πλάκες ἐρραμέναι ἐν τοῖς σπονδύλοις αὐτῆς, καὶ καθῶς ἐκεῖνος ἐξερίζου τοιαύτας, πηγνύμενον ἀπόφημα ἐξελθεῖν ὀλισθῆσαι ἐκ τῆς παραφυσικῶς ἐκτεινομένης πληγῆς αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῶν διάσπαρτων κατακρεουργημένων μυῶν βδελύγματα μολύνσεως ἵστασαν, καὶ ὑπὸ τῆς σαρκὸς συνεώσθησαν, ταριχεύοντα αὐτήν.

Κατόπιν ὠρῶν, ὁ Νικόλαος κατώρθωσεν δαμάσαι καὶ ἐκσχισάτο τὸν εἰσβολλέαν, μετατρέπων αὐτὸν εἰς ἐσπασμένον μουνόσκυλων, ἀντηχοῦν παραμορφωμένους γογγυσμούς, ἐν ὧ ἡ Ἄννα κατεσιγήθη νεκρικῶς, ἕτι τινασσομένη ἐκ τῶν ἔσω καὶ καταπνικτικῶς σεσιωπηκυῖα. Μία λίμνη σηπτικέρυθρας πλαστελίνης καὶ τραχέων ὀλισθαινόντων σαρκικῶν ἰστῶν, οἵτινες ἐσχημάτιζον σφαῖρας καρκινόγιομας, ταὰς ἐξεμούσας ὑγροποιημένα σιχάματα ὁλημερὶς καὶ ὁλονυκτὶς εἰς τὸ διενέκες, ἕτι καὶ εἰς τὸν τύμβον αὐτῆς εἰς τὸ διηνεκές, ἐπέπλεον ἐπὶ τοῦ αἵματος.

* Καρκινομαζώξεις ἐπεκτεταμέναι πλησίον τοῦ μουνιοῦ.