Author Topic: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ (ΜΕΡΟΣ I)  (Read 105 times)

0 Members and 0 Guests are viewing this topic.

BLASPHEMUS

  • Guest
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ (ΜΕΡΟΣ I)
« on: January 27, 2014, 10:34:08 pm »

Εὐρύνομος ἐν τῶ πιάνω...

Παρὰ τὸ σατιρικὸν ὕφος τοῦ βίντεο, τὸ συγκεκριμένον ἄρθρον εἶναι πιὸ σοβαρό...

Ὅλαι των κλασσικαὶ ταινίαι. Ὧδε ἔχομεν, ὡς τόσον, μίαν διαφοροποίησιν: Ἄλλοι σκηνοθέται καὶ σεναριογράφοι προτιμοῦν τὴν χρῆσιν τῆς ἐπιστήμης (ἐπί + ἴσταμαι = Στέκομαι ψηλότερα – λόγω γνώσεων) πρὸς ἐπίτευξιν τῆς τελειότητος καὶ ἄλλοι κατακρίνουν τὴν ἀλλοίωσιν τῆς φύσεως. Συγκεκριμένως, εἰς τὸ RoboCop ἡ χρῆσις τῆς ἐπιστήμης παρουσιάζεται ὡς δημιουργία ὑπερανθρώπων ἀντὶ τεράτων ποὺ σφάζουν ἐξυπνότατους ἀγωνισταὶ ὅ,πως ὁ Clarence Boddicker. Ἡ δημιουργία τεράτων διὰ ἐπιστημονικῶν πειραμάτων ἀντὶ πνευματικῶν εἶναι ἀπολύτως κατακριτέα, καθῶς κατὰ τὴν παράδοσιν, ποιῶν τοιούτου εἴδους πρακτικὰς ἐναντιώνεσαι πρὸς ἀμφότερους θεὸν καὶ Διάβολον, καθῶς καὶ ὁ Κύριος συμμετεῖχεν εἰς τὴν δημιουργίαν, στέλνων τὸν Σαμμαῆλ πρὸς ἀποπλάνησίν της καὶ γεννήσεως τοῦ Κάιν, καθῶς οἱ ἄνθρωποι ἐγνώρισον τὸ κακόν, μὰ δὲν ἐδύναντο νὰ τὸ ποιῶσιν ἄνευ ἑτέρας βοηθείας.

Εἰς τὸ συγκεκριμένον ἄρθρον θὰ ἀναφερθῶμεν εἰς τὴν τέχνην καὶ συγκεκριμένως εἰς τὴν σεναριογραφίαν, ἥτις ἐσκεμμένως ὑποβιβάζεται εἰς τὸν χῶρον τῶν ταινιῶν, καθῶς ὁ σεναριογράφος δύναται νὰ δουλεύη καὶ ἐξ ἀποστάσεως, ἐν ἀντιθέσει μετὰ τοῦ σκηνοθέτου ποὺ χρήζει τῆς εὐνοίας τοῦ συστήματος πρὸς ἀπόκτησιν καριέρας. Ὡς τόσον, θὰ ἐξετάσωμεν τὴν διαφορὰν σεναρίου καὶ ταινίας εἰς τὰς ταινίας ἀφιερῶ καὶ τὸ κάτωθεν κομμάτι ποὺ παίζω προσωπικῶς ἐν τῶ πιάνω.

 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ:

Πρωτίστως θὰ ἀναφερθῶμεν εἰς συγκεκριμένους ὄρους τῆς σεναριογραφίας, οἵτινες εἶναι οἱ ἐξὴς η (ὀκτώ):

α. Spec script: Ἕν σενάριον γεγραμμένον ἄνευ ἑστιάσεως εἰς τὰς γωνίας τῆς κάμερας. Συνήθως, τοιούτου εἴδους σενάρια εἶναι γεγραμμένα ἐξ ἐπίδοξων σεναριογράφων ποὺ ἐλπίζουσι νὰ ἀγορασθῆ τὸ σενάριόν τους, μὰ δὲν τοὺς ἔχει ζητηθῆ νὰ τὸ γράψωσιν. Παρ’ ὅλα αὐτὰ, ὡρισμένοι ἤδη προσειλημμένοι σεναριογράφοι προτιμοῦν αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴν συγγραφὴν ἢ δὲν τοὺς ἐπιτρέπεται νὰ γράψωσι μετὰ τῆς χρήσεως σκηνοθετικῶν στοιχείων, ὅ,πως αἱ γωνίαι τῆς κάμερας.

β. Shooting script: Ἕν σενάριον γεγραμμένον ἐξ ἑνὸς ἤδη προσειλημμένου σεναριογράφου, οὗτινος τοῦ ἔχει δοθῆ ἐξουσία νὰ παρεμβαίνη εἰς τὸ σκηνοθετικὸν ἔργον, ἀσχέτως τοῦ κατὰ πόσον θὰ χρησιμοποιηθῶσιν αἱ ἐν λόγω παρεμβολαί ἐν τέλει.

γ. «TRANSITION», ἤτοι «ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ». Ἀναγράφεται κυρίως εἰς τὴν δεξιὰν πλευρὰν τῆς σελίδος καὶ πάντοτε μετὰ κεφαλαίων γραμμάτων. Ὁλίγοι ἐκ τῶν ὄρων διὰ τοὺς ὁποίους χρησιμοποιεῖται εἶναι οἱ ἐξής: «FLASHBACK TO:» («ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΙΣ:») Γράφεται ἐν τῆ ἀριστερᾶ πλευρᾶ τῆς σελίδος). «FADE IN:» (Δηλώνει τὸ ξεκίνημα ἑνὸς σεναρίου ἣ τὴν ἔναρξιν μιᾶς σκηνῆς – συνήθως παραλείπεται πρὸς ἐξοικονόμησιν χώρου, καθῶς μία σελὶς συμβολίζει ἕν λεπτὸν ταινίας ἤτοι ΡΚ – 120 σελίδες = ΡΚ λεπτὰ ταινίας, ἐπομένως αἱ περιγραφαὶ πρέπει νὰ ἦναι περιωρισμέναι ὡς τε νᾶχη περισσωτέραν ἐξουσίαν ὁ σκηνοθέτης.) Ἐν ἀντιθέσει μετὰ αὐτοῦ, τὸ «FADE TO BLACK», τὸ ὁποῖον καὶ συμβολίζει τὸ τέλος κάποιας συμαντικῆς ἣ δραματικῆς σκηνῆς, ἀναγράφεται ἐν τῆ δεξιᾶ πλευρᾶ τῆς σελίδος, ὁμοίως μετὰ τοῦ «FADE OUT» ποὺ συμβολίζει καὶ τὸ ὁριστικὸν τέλος τοῦ σεναρίου. Τὸ δε «CUT TO», ὅ,τι ἀναγράφεται ἐν τῆ δεξιᾶ πλευρᾶ τῆς σελίδος καὶ συμβολίζει πάντοτε τὸ τέλος μιᾶς σκηνῆς, συνήθως ἐπίσης παραλείπεται.

δ. «SCENE HEADING», ἤτοι «ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΗΝΗΣ». Ὧδε ἀποσαφηνίζεται (πάντοτε ἐν τῆ ἀριστερᾶ πλευρᾶ τῆς σελίδος) I. Ἑὰν τὸ γύρισμα εἶναι ἐσωτερικὸν ἢ ἐξωτερικόν (INT. = INTERIOR, EXT. = EXTERIOR), II. Τὸ μέρος εἰς τὸ ὁποῖον λαμβάνει χῶραν ἡ σκηνή (φερ’ εἰπεῖν, «INT. BASEMENT = ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ. ΥΠΟΓΕΙΟΝ), III. Ἑὰν πρόκειται διὰ νυκτερινὸν ἢ ἡμερίσιον γύρισμα. Ἑὰν πρόκηται διὰ ἡμερίσιον, γράφεται «DAY», ἀντιστοίχως ἑὰν πρόκηται διὰ νυκτερινόν, γράφεται «NIGHT». Συνήθως τὰ «EVENING», «DAWN», «AFTERNOON» καί «NOON» δὲν χρησιμοποιοῦνται, καθῶς συνήθως οἱ θεαταὶ δὲν δύνανται νὰ καταλάβουν διὰ τῆς ὁράσεως τὴν ἀκριβὴν ὤραν ποὺ λαμβάνει χῶραν ἡ σκηνή. Ἐπομένως, ἑὰν θέλωμεν νὰ γράψωμεν ὅτι μία σκηνὴ λαμβάνει χῶραν ἐπὶ ἑνὸς δρόμου, τὸ γύρισμα εἶναι ἐξωτερικὸν καὶ εἶναι νύξ, γράφομεν «EXT. STREET – NIGHT».

ε. «ACTION», ἤτοι «Δράσις». Πρὸς τὶ ἡ ἐν λόγω ὁνομασία καθῶς εἰς αὐτὴν ἐμπεριέχωνται καὶ αἱ περιγραφαί; Πρὸς ἀποφυγὴν συγκεκριμένων περιγραφῶν ἐκ μέρους τοῦ σεναριογράφου, κάτι ποὺ ἀφαιρεῖ ἐξουσίαν ἐκ τοῦ πουστόπουστου μασώνου σκηνοθέτου. Κατὰ τὰς περιγραφὰς ὁ σεναριογράφος παρουσιάζει τοὺς χαρακτῆρας καὶ ὡρισμένα ἐκ τῶν χαρακτηριστικῶν των ποὺ θεωρεῖ σημαντικά.

Ἐπὶ παραδείγματι, οἱ σεναριογράφοι τοῦ «RoboCop» περιγράφουν τὸν Clarence εἰς τὴν πρώτην σκηνὴν ποὺ ἐμφανίζεται νὰ σκοτώνη τρία μπατσόνια (καὶ ἔχει ἀφαιρεθῆ εἰς τὴν ταινίαν – παρ’ ὅλην τὴν ἔντασιν καὶ δράσιν της):

«ΑΚΡΙΒΑΙ ΜΑΥΡΑΙ ΜΠΟΤΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ,
περιπερῶσαι τὸ πτῶμα τοῦ Connors, ἕν μέλος τῆς συμμορίας, τὸν EMIL (τὰ ὁνόματα ποὺ ἀναφέρονται διὰ πρώτην φοράν, γράφονται μετὰ κεφαλαίων γραμμάτων), ὅστις κουνᾶ ἕν κουτὶ σπρέι ἄνωθεν τοῦ δρόμου, περιπερῶσι ἕτερον μέλος τῆς συμμορίας, τὸν LEON, ὅστις κρατᾶ ἕν ὅπλον κατὰ τῆς κεφαλῆς τοῦ Alcott διακόπτων τὴν σωματικὴν του ἀναστάτωσιν.

CLARENCE BODDICKER
περιπερᾶ τὰ σιγοκαίοντα συντρίμια τοῦ περιπολικοῦ (TurboCruiser) 143. Εἶναι μάγκας, μετὰ γυαλιῶν ἐπὶ τοῦ προσώπου, πολὺ ἔξυπνος, πολὺ κακός.»

Συνήθως, βεβαίως, κατόπιν τοῦ ὁνόματος τοῦ χαρακτῆρος ἀναγράφεται καὶ ἡ ἠλικία ἢ ἀκόμη καὶ τὸ ὕψος του. Φερ’ εἰπεῖν θὰ ἐδύναντο νὰ γράψωσι «CLARENCE BODDICKER, 40, 1.75cm...»

ς. «CHARACTER». Γράφεται ΣΧΕΔΟΝ ἐπὶ τῆς μέσης τῆς σελίδος μετὰ κεφαλαίων γραμμάτων, καὶ δηλώνει ποιὸς χαρακτῆρ ὁμιλεῖ.

ζ. «DIALOGUE». Τὰ λεγόμενα τοῦ ἐν λόγω χαρακτῆρος. Παράδειγμα:

CLARENCE

Πῶς νοιώθεις;

η. «PARENTHETICALS». Γράφεται ἄνωθεν τῶν λεγομένων τοῦ ὁμιλοῦντος κυρίως πρὸς δήλωσιν τοῦ ὕφους του. Παράδειγμα:

REED (Ὁ ἄραψ ἀρχιξύλαξ, ἀναφερόμενος εἰς τὸν ψόφον τοῦ τελευταίου τραυματισμένου μπάτσου κατόπιν τῆς ἀντιμετωπίσεώς του μετὰ τῆς συμμορίας τοῦ Clarence)
(ἀναστεναγμός)

Ἡ κηδεία εἶναι αὔριον...

Ἐξηγημένοι ὠς πρὸς τοὺς ἄνωθεν ὄρους, συνεχίζομεν...

Mi perimenete na katso na ftiakso ta "centers" kai auta sto anapiro koloforum sas... Na mathete na kanete ta perithoria na einai antistoixa ton antigrammenon arthron...

OLOKLIRO ME VIDEO KAI METAFRASI SKINON AP' TO SENARIO TIS "MUGAS" EDO:

http://orthodoxian.blogspot.gr/2014/01/blog-post_27.html#more

mistermax

  • Marshal of the Soviet Union
  • ***********
  • Posts: 3917
  • Φήμη -17
    • View Profile
Δεν υπαρχει Θεος
Δεν υπαρχει Σατανας
Μονο τα κοκκαλα υπαρχουν
των Αναρχικων τα Ιερα.
Εμεις ξερουμε πως δεν ειναι ολοι Αναρχικοι. Μονο αυτοι ειναι οι σωστοι, οι προκαθορισμενοι για την Ουτοπια. Τι σημασια εχουν οι υπολοιποι; Οι υπολοιποι ειναι απλως η ανθρωποτητα. Πρεπει να υπερεχει κανεις της ανθρωποτητας μεσω της ρωμης, μεσω του υψους της ψυχης, μεσω της περιφρονησης.