Author Topic: Οργάνωση Μίδας 614 και Γιάννης Τσιγάντες  (Read 168 times)

0 Members and 0 Guests are viewing this topic.

antimilitarist21

  • Guest
..... μετά τον θάνατον του Τσιγάντε, κατόπιν τρόπον τινά εκβιασμού το ποσόν των 1350 χρυσ. λιρ. σύν 75 εκατομμυρίων δρχ. άτινα ούτος εφύλασσε και ότι το ποσόν το οποίον παρέμεινε εις χείρας των μελών της αποστολής ήτο πολύ μεγαλύτερον. Τα ανωτέρω ανεφέρθησαν διά δύο υποβληθεισών υπό του Στρ/κού Επιτελείου εκθέσεων ως και διά τηλ/των προς το Στρατηγείον Μ. Ανατολής. Μάλιστα εις τα εκθέσεις ετονίζετο ότι ο αστυνόμος Παρίσης και ο δικηγόρος Αγγεληνός εκινούντο λίαν υπόπτως και διεσπάθιζον τα χρήματα διά σκοπούς αλλοτρίους δι ους προορίζοντο, δεδομένον ότι το κύριον έργον ήτο ανταρτικός αγών και συλλογή πληροφοριών.- εγένετο υπό του Στρ/κού Επιτελείου, μη χρηματοδοτηθέντος υπό τούτων, παρά μόνον διά του ποσού των 18 εκατ. δρχ. συνολικώς ΙΙ και ΙΙΙ Γραφείων. Ομοίως ετονίζετο ή μη έγκαιρος παράδοσις εις το Στρ/κόν Επιτελείον των υπ αριθ.: 143/20-2-43, 147/27-2-43 159/7-3-43, 160/7-3-43, 161/7-3-43, 165/11-3-43, 166/11-3-43 Τηλεγραφικών Διαταγών του Στρατηγείου Μ. Ανατολής, αίτινες παρεδόθησαν αυτώ την 17-3-43 ήτοι μετά πάροδον πολλών ημερών εφ ης διετάσσετο η προετοιμασία διά την υποδοχήν ρίψεων υλικών διά τα ανταρτικά ματαιωθεισών ούτω των ρίψεων. Διά τους λόγους ους ανωτέρω προανέφερον δεν είμαι εις θέσιν να γνωρίζω εάν είχον δοθή και προς ποίους χρηματικά ποσά υπό του Τσιγάντε προς φύλαξιν. Είχον ακούσει λεγόμενον υπό του κ. Αγγελίδη ότι ο Τσιγάντε είχε δώσει χρήματα προς φύλαξιν εις κάποιον Αντωνόπουλον ιδιοκτήτην της εις τα Εξάρχια μπλέ πολυκατοικίας και ότι ούτος ηρνείτο να του τα επιστρέψη.
Ωσαύτως χρήματα διεφύλασσε και ο Συντ/χης Χωρ/κής Αγγελίδης Γεωργ. Ελησμόνισα ν αναφέρω ότι ως είχον ακούσει μετά τον θάνατον του Τσιγάντε δεν γνωρίζω παρά τινός λεχθέντος ο Τσιγάντε παρηπονείτο διά τον πλοι/χον Βαλασάκην ότι του εζήτη συνεχώς χρήματα διά το δίκτυον πληροφοριών, μάλιστα δε τον είχε κατανομάσει ο Τσιγάντε καταβόθρα. Νομίζω ότι τούτο μου το είχε είπει ο Ταγ/χης Πυρ/κού Βερρος Διον. δεν δύναμαι όμως λόγω του διαρεύσαντος μακρού χρόνου να το ειπώ μετά πεποιθήσεως. Όσον αφορά τα αίτια του θανάτου του Τσιγάντε δεν δύναμαι να δηλώσω ταύτα, καθ όσον παρέμειναν και παραμένουν ταύτα εισέτι άγνωστα. Πολλαί υπήρξαν οι διαδόσεις πολλοί εκατηγορήσαν τους αμέσους συνεργάτας του Τσιγάντε επιθυμούντες να τον εξουδετερώσωσι οπωσδήποτε διά να εισχωρισθώσι ελευθέρως τα χρήματα ή να εκτελέσωσι άλλους σκοπούς δι ους ο Τσιγάντε αντετίθετο. Πάντα ταύτα αποτελούν απλώς εικασίας και ουδείς δύναται να βεβαιώση το βάσιμον τούτων. Εις την οργάνωσιν ΜΥΔΑ ο Ταγ. Πεζ. Παπαγεωργακόπουλος ήτο ο εξ απορρήτων του Τσιγάντε. Μάλιστα του είχε ανατεθή και η εξαργύρωσις λιρών υπό τούτου παρέλαβον ως προανέφερον, διά μέσου Κ. Μπούρα, και Γ. Τζαβέλλα. δρχ. 57.100.000, ουδέν αναγνωρίζω περί του ανωτέρω Ταγ/χου. Μετά τον θάνατον του Τσιγάντε ανεχώρησε, νομίζω μετά του Αντ/χου Μαλασπίνα, διά Μέσην Ανατολήν. Όσον αφορά τα αίτια της μετά θάνατον Τσιγάντε διαφυγής συνεχίσεως της αποστολής από των χειρών του Στρ/κού Επιτελείου ταύτα είναι πολλαπλά και 1ον) η στάσις των μελών της αποστολής Τσιγάντε αμέσως μετά τον θάνατον τούτου υπήρξε το σοβαρώτερον αίτιον. 2ον) Η στάσις της Ελληνικής Κυβερνήσεως Καΐρου ήτις εις ουδεμίαν προέβη εντολήν η οδηγίας διά την συνέχισην του αγώνος. 3ον) Η ζώντος εισέτι του Τσιγάντε δημιουργηθείσα διαφωνία μεταξύ Τσέλου και τούτου ήτις είχε μέγα αντίκτυπον επί του όλου έργου. 4ον) Η μη ενίσχυσις του Στρ/κού Επιτελείου υπό του Σ.Μ.Α., άγνωστον διά ποίους λόγους. Το Σ.Μ.Α. ηρκείτο μόνον εις αποστολήν τηλεγραφημάτων εις το Επιτελείον διά την εκτέλεσιν διαφόρων εντολών, χωρίς να δίδη εις τούτο τα μέσα (ασυρμάτους, χρήματα κλπ) διά την συνέχισην της αποστολής. 5ον) Η διάσπασις του όλου απελευθερωτικού αγώνος εις διαφόρους μικροομάδας και ομή υπό ενιαίαν διοίκησιν συντονισμός όλων των μαχητικών δυνάμεων της χώρας διά τον κατά του κατακτητού αγώνα. Ο παράγων ούτως είναι κατά την γνώμη μου και ο σπουδαιότερος. Περαιτέρω θέλω να τονίσω τούτο. Ο Ταγ/χης Τσιγάντε ελθών εις Ελλάδα με ευρείαν αποστολήν και άφθονα μέσα (νομίζω 12.000 χρυσών λιρών Αγγλίας) απέτυχε εις την αποστολήν του παταγωδώς. Και τα μεν αίτια της αποτυχίας του., δεν είμαι ο αρμόδιος και ούτε του παρόντος να τα εξετάσω. Εκείνο όμως όπερ δέον να εξετασθή μετά σχολαστικότητος είναι η διάθεσις του τεραστίου ποσού των 12.000 χρυσών λιρών. Υπάρχουν πλείσται διαδόσεις δια΄πολλούς και διαφόρους. Δεν έχω δι ουδένα το συγκεκριμμένον. Τους μόνους ους δύναμαι μετά τινός βεβαιότητος να κατηγορήσω είναι το άμεσον περιβάλλον του Ταγ/χου Τσιγάντε όπερ ζώντος έτι του Τσιγάντε εσπατάλη ποσά εις διασκεδάσεις και εξωτερικάς εμφανίσεις και όπερ ενεφανίζετο ζών κατά τρόπον όχι απλώς πολυτελή και σπάταλον αλλά εν γένει σκανδαλώδη. (Και αυτός ούτος ο Τσιγάντε διήγε παραπλησίαν ζωήν).
Ομοίως διά την διαχείρησιν του καταληφθέντος ποσού. Πλην όμως τούτων δέον να εξετασθή μετά προσοχής η όλη διάθεσις των χρημάτων της αποστολής Τσιγάντε, διότι μόνον διασπάθισιν τούτων δύναται να χαρακτηρισθή εφ όσον το τελικόν αποτέλεσμα υπήρξε μηδενικόν. Ομοίως νομίζω, λόγω της κατά την εποχήν της κατοχής αναμίξεώς μου ενεργώς εις την αντίστασιν δέον να εξετασθούν λεπτομερώς και η διαχώρισις των ποσών των οργανώσεων ΚΟΔΡΟΣ Ε.Κ.Κ.Α.. ΑΠΟΛΛΩΝ και Ε.Α.Μ..- Ε.Λ.Α.Σ.-

Διά την ακρίβειαν εκ του προσωπικού μου αρχείου
(Τ.Σ)
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ