Author Topic: Οργάνωση Μίδας 614 και Γιάννης Τσιγάντες  (Read 168 times)

0 Members and 0 Guests are viewing this topic.

antimilitarist21

  • Guest
Αθήναι 27 Ιανουαρίου 1946
ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ

Κατά το διάστημα της κατοχής και περί μήνα Σεπ/βριον 1942- αρχάς του μηνός αν ενθυμούμαι καλώς εμυήθην εις την οργάνωσιν ΜΥΔΑ του Ταγμ/χου Πεζικού Τσιγάντε Ιωάννην. Μοί ανετέθη υπό του Ταγ/χου Τσιγάντε και μέχρι του θανάτου του η υπηρεσία της διανομής βοηθημάτων εις τας οικογενείας των εις Μέσην Ανατολήν υπηρετούντων Αξ/κών και Υπαξ/κών ως και των κρατουμένων τοιούτων. Ομοίως διάφοροι άλλαι αποστολαί διά την οργάνωσιν του κινήματος αντιστάσεως κατά των κατακτητών, δι ας δεν συντρέχει νομίζω λόγος λεπτομερούς αναπτύξεως. Μετά τον θάνατον του Ταγ/χου Τσιγάντε ηργάσθην ως βοηθός του Επιτελάρχου Συντ/χου Πεζικού Αντωνόπουλου Μιχ. ως και βοηθός ΙΙΙ Γραφείου του Επιτελείου ΜΥΔΑ.
Ταυτοχρόνως εξηκολούθησα την εργασίαν της επιβλέψεως διανομής βοηθημάτων. Την 16 Αυγούστου 1943 ανεχώρησα διά τας ανταρτικάς ομάδας Συν/χου Ψαρρού οπόθεν και επανέκαμψα μετά την διάλυσιν των ομάδων υπό του ΕΛΑΣ. Την 20 Απριλίου 1944 κατόπιν εντολής μοι ανετέθη το τέλος του μηνός Ιουνίου 1944 υπό του κ. Πελτέκη Ιω. η συγκρότησις της υπηρεσίας Σαμποτάζ της οργανώσεως ΑΠΟΜΩΝ ήτις είχε διαλυθή λόγω συλλήψεως μελών της και καταστροφής του όλου δικτύου της. Η υπ εμέ ως ανωτέρω υπηρεσία κατώρθωσε να δράση λίαν επιμελώς μέχρι της αναχωρήσεως των Γερμανών χάρις εις τους υφισταμένους, Πυρήνας σαμποτάζ ους έχομεν οργανώσει ημεις οι ίδιοι.
Λοχαγός Βέρρος Διον. Υπ/γός Τούσας Βασιλ. κ.λ.π. Κατά το διάστημα της υπό το Στρατιωτικόν Επιτελείον ΜΥΔΑ υπηρεσίας μας και επ ωφελεία του συμμαχικού αγώνος. Ταύτα όσον αφορά την εν γένει δράσιν μου κατά το διάστημα της κατοχής. Ιδιαίτερα διά την υπηρεσίαν μου ζώντος του Ταγ/χου Τσιγάντε Ιω. έχω ν αναφέρω τα κάτωθι:

1) Ο Ταγ/χης Τσιγάντες είχε ως αμέσους βοηθούς προσωπικόν αφιχθέν εκ της Μ. Ανατολής ως και τίνας αστυνομικούς παρεχωρηθέντας εις τούτον υπό του Διευθυντού της Αστυνομίας κ.Εβερτ ως εκ τούτου ουδείς εξ ημών γνώριζε τας καθ έκαστα ενεργείας του και κατά μείζονα λόγον τας χρηματικάς του δοσοληψίας.-
2) Όλως εξωδίκως χωρίς να δύναμαι να βεβαιώσω τούτο είχον πληροφορηθή ότι ο Τσιγάντες εχορήγησε εις τον Στρατηγόν Σαράφην 500 $ χρυσάς προ της αναχωρήσεως του Σαράφη διά Θεσσαλίαν προς συγκρότησιν ανταρτικών Μονάδων. Ομοίως ως μου είχαν ειπεί ο Ταγ/ρχης Τσιγάντε είχε δώσει εις τον έμπορον Ιωάννη Κανελλόπουλον εξάδελφον πρώτον του τότε αντιπροέδρου της Ελληνικής Κυβερνήσεως εν Μέση Ανατολή Παναγ. Κανελλοπούλου χιλίας (1000) χρυσάς λίρας Αγγλίας εκ των προοριζομένων διά την συντήρησιν οικογενειακών Αξ/κών χρημάτων. Τούτο μοι το ανεκοίνωσε εις παράπονά μου ότι πολλαί οικογένειαι Αξ/κών θα μείνουν άνευ χρημάτων και εις αίτησίν μου όπως αυξηθή το διά τα βοηθήματα προοριζόμενον ποσόν. Ομοίως είχον ακούσει τον Τσιγάντε να λέγη ότι έδωσε χρήματα εις το ΕΑΜ, αλλά τι ποσόν έδωσε; εάν έδωσε, και εις ποίους ουδέν γνωρίζω. Ομοίως, παρέλαβον παρά του Τσιγάντε ημέραν τινά δύο εκατομμύρια δρχμών (2.000.000), άτινα παρέδωσα εις τον δικηγόρον κ. Καλκαντήν Νάκην Κεραμεικού 21. Εάν δεν απατώμαι άτινα νομίζω ότι εχρησιμοποιήθησαν υπό του Αντ/χου κ. Μαλασπίνα Σπυρ. Δι άλλους δεν γνωρίζω τι σχετικώς με χρήματα. Εγώ προσωπικώς παρέλαβον παρά του ταγ/χου Τσιγάντε το ποσόν των δύο χιλιάδων (2.000) χρυσών λιρών Αγγλίας. Ταύτας μετέφερον διά του αυτοκινήτου του Μητροπολίτου Καρυστίας και νυν ενόπλων Δυνάμεων Παντελεήμονος μετά του ανωτέρου Μητροπολίτου και του ιλάρχου Γεωργιάδη Δημ. και παρέδωσα εις τον Αρχιεπίσκοπον και νυν Αντιβασιλέα Δαμασκηνόν ίνα τας διανείμει εις τας οικογενείας των αξ/κών και οπλιτών των υπηρετούντων εις Μ. Ανατολήν, ανταρτικάς ομάδας, ως και κρατουμένων. Η διανομή εγένετο βάσει καταστάσεων ως συνέτασε επιτροπή αποτελουμένη εξ εμού και του ιλάρχου Γεωργιάδη Δημ. και ας υπέβαλλα εγώ προσωπικώς εκάστοτε εις τον Αρχιεπίσκοπον Δαμασκηνόν. Η διανομή εγένετο υπό επιτροπής Κυρίων και Κυριών εκλεγέντων υπό του Αρχ/που. Και κατ αρχάς μεν ουδένα της ανωτέρω επιτροπής εγνώριζον ήτα όμως περί το τέλος μηνός Νοεμβρίου 1942, επειδή οι αξιωματικοί του Ναυτικού ήθελον να ανεξαρτητοποιήσουν τας διανομάς των λόγω του ότι εθεώρουν την υπό του Αρχ/που διανομήν βραδέως εκτελουμένην, ο Μ. Αρχ/σκοπος με συνέδεσε με τον κ. Τσάτσον Θεμιστοκλήν, πρώην υπουργόν, ως και με την κ. Ιωάνναν Τσάτσου σύζυγον του καθηγητού του Πανεπιστημίου κ. Κωνστ. Τσάτσου. Η κυρία Τσάτσου υπήρξε η ψυχή της όλης υπηρεσίας διανομής, ην οργάνωσε και εξετέλεσεν κατά τρόπον, ως είχον αντιληφθή, τέλειον. Παρά του κ. Θεμ. Τσάτσου όστις προέβαινε εις την εξαργύρωσιν των λιρών διά τα βοηθήματα, παρέλαβον τα εξής χρηματικά ποσά. 1) Την 2/12/42 δρχ. 20.000.000. 2) Την 7/12/42 δρχ. 13.400.000. 3) Την 10/12/42 δρχ. 31.800.000 4) την 11/12/42 δρχ. 13.225.000- ήτοι σύνολον δρχ. 78.425.000 (εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακοσίας είκοσι πέντε χιλιάδας). Ταύτας παρέδωσα εις επιτροπήν Αξ/κών του Ναυτικού και συγκεκριμένως ως κατωτέρω θέμα αναφέρω. Επειδή όμως το χορηγηθέν ποσόν των. 2000 $ δεν επήρκει διά την διανομήν και πολλών των οικογενειών δεν είχον παραλάβει χρήματα και ως εκ τούτου παρεπονούντο και εδημιουργείτο κίνδυνος διά την όλην υπηρεσίαν εκ του αυξανομένου θορύβου. Κατόπιν επιμόνων παρακλήσεων της κ. Ιωάννας Τσάτσου και εμού επείσθη ο Ταγ/χης Τσιγάντε όπως διαθέσει εισέτι ποσόν πεντακοσίων (500) λιρών χρυσών Αγγλίας, όπερ όμως δεν παρέδωσε εις λίρας τιμής, αλλά μοι ανέθεσε όπως παραλάβω ποσόν χρημάτων και παραδώσω μέρος τούτων εις τους Ναυτικούς και μέρος εις την κ. Τσάτσου διά τα βοηθήμτα. Το ποσόν τούτο παρελήφθη υπ εμού παρά του Κωνσταντίνου Μπούρα, τυφεκισθέντα υπό των Γερμανών και του Γεωργίου Τζαβέλλα (υπηρετούντος νυν νομίζω εις την Αστυν. Πόλεων) πρώτων αστυνομικών, οίτινες ήσαν οι σύνδεσμοι, τρόπον τινά Τσιγάντε και λοιπών συνεργατών και οίτινες ήσαν εγκατεστημένοι εις τι γραφείον επί της Πλατ. Κάνιγγος (Γιάρκα) διά την παράδωσιν και παραλαβήν χρημάτων αλληλογραφίας κ.λ.π. Το ανωτέρω ποσόν παρέδιδε ως είχον πληροφορηθή εις τούτους ο ταγ/χης Πεζικού κ. Ελευθέριος Παπαγεωργακόπουλος, όστις προέβαινε κατ εντολήν του Ταγ/χου Τσιγάντε εις την εξαργύρωσιν των σχετικών λιρών. Εκ τούτων παρέλαβα τα εξής ποσά: 1) Την 22/12-42 δρχ. 10.000.000, 2) Την 23-12-42 δρχ. 16.000.000 3) Την 31-12-42 δρχ. 3.000.000. 4) Την 2/1/43 δρχ. 8.000.000 5) Την 7-1-43 δρχ. 5.000.000, 6) Την 9-1-43 δρχ. 4.000.000 7) Την 11-1-43 δρχ. 4.000.000 8) Την 12-1-43 δρχ. 4.000.000 9) Την 15-1-43 δρχ. 3.100.000 ήτοι Σύνολον δρχ. 57.100.000 (πεντήκοντα επτά εκατομμύρια εκατόν χιλιάδες). Ήτοι εν συνόλω παρέλαβον παρά του κ. Τσάτσου και των κ.κ. Μπούρα και Τζαβέλλα το ποσόν των 135.525.000 (εκατόν τριάκοντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων είσκοσι πέντε χιλιάδων δραχμών). Ολόκληρον το ανωτέρω ποσόν παρέδωσα ως ακολούθως. 1) Την 2-12-42 εις Πλοίαρχον Βαλασάκην δρχ. 20.000.000 2) Την 7-12-42 εις Πλ/χον Βαλασάκη δρχ. Ι0.000.000 3) Την 10-12-42 εις Πλ/χου Ζίγυλαν δρχ. 30.000.000. 4) Την 11-12-42 εις Πλ/χον Ζίγυλαν δρχ. 13.225.000. 5) Την 22-12-42 εις πλ/χον Βαλασάκην δρχ. 3.000.000. 6) Την 22-12-42 εις Πλ/χον Ζίγυλαν δρχ. 6.000.000 7) Την 23-12-42 εις πλ/χον Ζίγυλαν δρχ. 16.000.000 8) Την 31-12-42 εις πλ. Ζίγυλαν δρχ. 3.000.000. Ήτοι σύνολον χρημάτων διατεθέντων εις Ναυτικούς δρχ. 101.225.000 (εκατόν ένα εκατομμύρια διακοσίας είκοσι πέντε χιλιάδας). Ομοίως παρέδωσα τα κάτωθι ποσά εις κ. Ιωάνναν Τσάτσου διά τα βοηθήματα. 1) Την 2-1-43 δρχ. 8.000.000 2) Την 7-1-43 δρχ. 5.000.000 3) την 9-1-43 δρχ. 4.000.000 4) Την 11-1-43 δρχ. 4.000.000 5) Την 12-1-43 δρχ. 2.500.000. Ήτοι σύνολον δρχ. 23.500.000 (είκοσι τρία εκατομμύρια πεντακοσίας χιλιάδας). Ομοίως εις τον έμπορον κ. Ιωάννην Καναγόπουλον δρχ. 1.500.000 (εν εκατομμυρίον πεντακοσίας χιλιάδας) διά την χορήγησιν βοηθημάτων εις τας οικογενείας των συλληφθέντων μελών της οργανώσεως. Κανελλοπούλου διά την ανατίναξιν των γραμμών της ΕΣΠΟ, ωσαύτως παρέδωσα εγώ προσωπικώς λόγω του επείγοντος της αποστολής χρημάτων, εις τους κάτωθι Αξ/κούς τα εξής ποσά: 1) Εις Ταγ/χην Πυρ/κού Αργυρόπουλον Αλεξ. υπηρετούντος ως υπουργ. Στρα/κών δρχ. 2.700.000 διά την οικογένειαν του Ταγ/χου Παπακυριαζή Αθαν. τυφεκισθέντος 2) Τον Ταγ/χην Πυρ/κού Βέρρον Δ. υπηρετούντα εις ΓΕΣ δρχ. 900.000 δρχ. διά την οικογένειαν του Ταγ/χου Πυρ/κού Καζακοπούλου Πέτρου απουσιάζοντος εις Μέσην Ανατολήν. 3) Εις Ταγ/χην Πυρ. Αργυρόπουλον Αλεξ. δρχ. 500.000 διά την οικογένειαν Ιλάρχου Καπιτσοπούλου Αριστ. 4) Εις Ταγ/χην Πεζ. Αντωναρόπουλον Δημ. υπηρετούντα εις ΓΚΕΑ δρχ. 450.000 διά την οικογένειαν Ταγ/χη Θεοχαρόπουλου Αδρ. 5) Εις Ταγ/χην Πεζ. Αντωναρόπουλον δρχ. 450.000 διά την οικογένειαν Καραμπέτσου Λοχ. Πεζ. 6) Εις ταγ/χην Πυρ/κού Καραγιάννην Χρ. διά την οικογένειαν του διωκομένην υπό Ιταλών λόγω αναχωρήσεως αδελφών του Αξ/κών εις Μ. Ανατολήν δρχ. 500.000 7) Εις ταγ/χην Πυρ/κού Παπαβασιλόπουλον Γεωργ. ύπηρ. εις 2ον Σ.Π Πυρ/κον δρχ. 400.000 διά την οικογένειαν Ταγ/χου Καραθανασούλα 8) Εις Ταγ/χην Πεζικού Χουρμουζιάδην δρχ. 500.000 διά ναύλα δακτυλογράφου εις πρατήριον τροφίμων ΝΙΤΣΑΣ (μικρόν όνομα ή ψευδώνυμον) δεν γνωρίζω καλώς χρησιμοποιηθείσης υπό Τσιγάντε διά δακτυλογράφησιν απορρήτων εγγράφων και διωκομένης υπό Ιταλών. 9) Εις Αντ/χην Πεζικού Μαλαπίναν Σπ. δρχ. 300.000- δι έξοδά του λόγω διώξεώς του. 10) Εις Κων. Μπούρα διά Λοχαγόν Μοσχάτον Κρατούμενον υπό Ιταλών δρχ. 200.000 11) Εις πίστωσιν του όλου λογαριασμού λόγω λάθος πακέτου παραδοθέντος εις εμέ υπό Κων. Μπούρα επί έλαττον δρχ. Ι00.000. Ήτοι σύνολον δρχ. 7.000.000. Διά το ανωτέρω ποσόν παρεδόθη εις εμέ απόδειξις υπογεγραμμένη υπό 3μελούς επιτροπής του Αντ/ρχου Πυρ. Παναγόπουλου Β. του αντ/χου Πεζ. Μαλαπίνα Σπ. και εμού, εις αντίγραφον επισυνάπτω. Ομοίως παρέδωσα δρχ. 600.000 εις Αντ/χην Πυρ/κού Παναγόπουλον Β. διά διανομή βοηθημάτων εις οικογενείας Αξ/κών απόντων κατόπιν εντολής του. Τα ανωτέρω υπ εμού χορηγηθέντα εις διαφόρους ποσά ανέρχονται ούτω εις δραχμάς 133.825.000.- Μένει υπόλοιπον δρχ. 1.750.000.- όπερ παρεδόθη υπ εμού εις το Στρ/κόν επιτελείον διά διαφόρους εργασίας των και κυρίως ΙΙ και ΙΙΙ Γραφείων. Επειδή μετά τον θάνατον του Ταγ/χου Τσιγάντε. Το Στρ/κόν Επιτελείον εγκατελήφθη εις την τύχην του, υπήρχον δε λογ/σμοί εκκρεμεις προς διαφόρους και εντολαί, παρέστη αμέσως ανάγκη χρηματοδοτήσεως του Στρ. Επιτελείου. Προς τούτο εζητήθη δι εμού από τον Μ. Αρχιεπίσκοπον κατόπιν εντολής της επιτροπής του Στρ/κού Επιτελείου και του Επιτελάρχου Συν/χου κ. Αντωνοπούλου, ποσόν χρημάτων διά την συνέχισιν της υπηρεσίας του Επιτελείου εκ των προοριζομένων διά τα βοηθήματα (υπόλοιπα) ούτω μοι παρεδόθησαν από της Κας Ιωάννας Τσάτσου δρχ. 20.000.000 άτινα και παρέδωκα εις το Στρ/κόν Επιτελείον Λοχαγόν Πυρ/κού κ. Βέρρον Διον. Προς φύλαξιν και διαχείρισιν. Το όλον εις χείρας Στρ/κού Επιτελείου ποσόν ανερχόμενον εις 36.750.000.- διεχειρίσθησαν διάφοροι αξ/κοί μεταξύ των οποίων και εγώ, υπάρχει δε εις χείρας μου αναλυτική κατάστασις της όλης διαχειρήσεως. Νύν όσον αφορά τα βοηθήματα αναφέρω τα κάτωθι: Ως εξετέθη και ανωτέρω της όλης υπηρεσίας διανομής προϊστατο ή κ. Τσάτσου. Η διανομή βοηθημάτων εγένετο κυρίως τας πρώτας ημέρας του Ν/βρίου 1942. Επηκολούθησαν μικρότεραι διανομαί εκ των υπολοιπομένων πλέον ποσόν και του συμπληρωματικώς χορηγηθέντος υπό Τσιγάντε. Αλλά αι επακολουθήσασαι διανομαί ήσαν πολύ περιορισμέναι λόγω της πληθώρας των μη λαβόντων βοηθήματα και του περιορισμένου αριθμού χρημάτων. Επειδή ήθελον να γνωρίζω ποίαι οικογένειαι ελάμβανον βοηθήματα αφ ενός μεν διά να δύναμαι να συντάσω νέας τοιαύτας καταστάσεις και αφ ετέρου να ενημερώνω συναδέλφους ως προς τα χορηγηθέντα ποσά συνέταξα παραλλήλως πλήρεις καταλόγους των γενομένων διανομών, ους ενημέρωσα εν συνεργασία μέσω της Κας Τσάτσου συμφώνως προς τους ιδικούς της τοιούτους και ους διεφύλαξα μέχρι σήμερον. Ο αιφνίδιος θάνατος του Τσιγάντε με ημπόδισε, ως ενθυμούμαι, να ενημερώσω ολοκληρωτικώς τους καταλόγους μου ως προς ωρισμένας διανομάς καθ όσον ηναγκάσθην εσπευσμένως να αποκρίψω τούτους (θάψω) λόγω των αρξαμένων εντατικών διώξεων και ανακρίσεων υπό των κατακτητών. Εγένοντο ως προανέφερον και μικρότεραι διανομαί ανερχόμεναι δρχ. 51.530.000 αίτινες είχον αναγραφή εις μικρόν σημειωματάριον εις χείρας μου και ων η αυθεντικότης είναι αναμφισβήτητος. Και αι τελευταίαι αυταί διανομαί εγένοντο υπό της Κας Τσάτσου. Μετά τον θάνατον Ταγ/χου Τσιγάντε δεν είμαι εις θέσιν να γνωρίζω ακριβώς το καταληφθέν υπόλοιπον και τούτο διότι ως εν αρχή ανέφερον ο Ταγ/χης Τσιγάντε διεχειρίζετο προσωπικώς, με απολύτως προσκείμενον προς αυτόν περιβάλλον και το όλον οικονομικόν μέρος. Επί του ζητήματος όμως τούτου έχω να αναφέρω τα κάτωθι. Μέλη του στρ/κού Επιτελείου επληροφορήθησαν τα του θανάτου του Τσιγάντε συνεκάλεσε ο Επιτελάρχης Συν/χης Αντωνόπουλος τα μέλη της Στρ/κής Επιτροπής διά τον καθορισμόν των περαιτέρω ενεργειών.
Εν τω μεταξύ ο Συν/χος Ψαρρός Δ. κατόπιν εντολής του Στρ/κού Επιτελείου είχε έλθει εις επαφήν μετά των μελών της αποστολής Τσιγάντε διά την υπαγωγήν τούτων υπό το Στρατ/κόν Επιτελείον και την απόδοσιν λεπτομερούς λογ/σμού ως και δήλωσιν του υποληφθέντος χρημ. ποσού. Τα μέλη της αποστολής Τσιγάντε ηρνήθησαν πάσαν μετά του Επιτελείου επαφήν, εδήλωσαν ότι ουδένα αναγνωρίζουν αλλά δέχονται απ ευθείας Δ/γάς παρά της Αγγλικής Υπηρεσίας και συνεπώς ουδέν δικαίωμα ανεγνώρισαν εις το Στρ. Επιτελείον διά τον οικονομικόν έλγχον και εξακρίβωσιν του υποληφθέντος χρ. ποσού. Ομοίως ηρνήθησαν πάν έλεγχον επί των πλωτών μέσων, ασυρμάτων, κλπ. διατηρήσαντα απόλυτον ανεξαρτησίαν. Επί κεφαλής των μελών της αποστολής εφέροντο την εποχήν εκείνην ο υπαστυνόμος Λεωνίδας Παρίσης καθώς και ο δικηγόρος Αγγεληνός μέλη δε κάποιος Φώτης, Μένης κλπ. ων δεν γνωρίζω τα ονόματα. Κατά την συνεδρίασιν του Στρ/κού Επιτελείου ανέφερε ο τότε Αντ/χης και νυν Συν/χης Χωρ/κής Αγγελίδης Γεώργιος ότι εις τα μέλη της αποστολής παρέδωσε ούτως αμέσως μετά τον θάν