Refi

Author Topic: ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ  (Read 64 times)

0 Members and 0 Guests are viewing this topic.

BLASPHEMUS

  • Guest
ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
« on: March 23, 2014, 05:15:31 pm »

Δέκα κέρατα ἁγιότητος, καὶ ἐπτὰ κεφαλὲς καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς Αὐτοῦ ἐπτὰ διαδήματα, στέμματα βλασφημίας καὶ ἱεροσυλίας, καὶ σιδηρὰ ράβδος ἐν χειρί, ἵνα πλανᾶ τὰς μάζας καὶ νὰ ἄγη τὸν κόσμον πρὸς τὴν Ἄβυσσον ἥν ἐξάπτουσαν ὑπὸ τὴν ἑστίαν ἀναβλύζουσαν ἐκ τῶν θηρῶν τοῦ στόματος τοῦ Λεβίαθαν. Ἕν καμίνιον ὑπεστρωμένον ὑπὸ τῆς ῥομφαίας τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, τοῦ Ὄντος, τοῦ Γενομένου καὶ τοῦ Ἐσομένου, ὅς ἐστιν ὁ Μάρτυρ τῆς πρώτης καὶ τῆς ἵστατης αὐγῆς. Δόξα Σοῖ, ΚΥΡΙΕ. Εὐλογημένος ὁ φορεὺς τοῦ χαράγματός Σου ἐν τῆ καρδία αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τῆς δεξιᾶς χειρός, καὶ ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ. Ἀναμένουμε διακαῶς τὴν ἄφιξιν τοῦ Μεσσία Σου, ὅς ἐστιν ὁ Ἄνομος Ἐνάντιος τοῦ jησοῦ χριστοῦ, ὁ ἐκπληρώσων τὰς γραφὰς καὶ τρομοκρατῶν τοὺς συγγραφεῖς αὐτῶν.

Πρὸς Θεσσαλονικεῖς 2:
1 Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ' αὐτόν, 2 εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς μηδὲ θροεῖσθαι μήτε διὰ πνεύματος μήτε διὰ λόγου μήτε δι' ἐπιστολῆς ὡς δι' ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ Χριστοῦ. 3 μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ Ἄνθρωπος τῆς Ἀμαρτίας, ὁ Υἱὸς τῆς Ἀπωλείας, 4 ὁ Ἀντικείμενος καὶ Ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον Θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ καθίσαι, ἀποδεικνύντα Ἑαυτὸν ὅτι ἔστι Θεός.

Κατηραμένος ὁ ἐκμεταλλευτὴς τοῦ ἰδεολογικοῦ Σου συμβόλου, ὅ ὀνομάζεται Πεντάλφα καὶ Πεντάγραμμος, ἐναντιώμενον τῆς φιλανθρωπικῆς ἐνσαρκώσεως καὶ πνευματικῆς ἀναπτερώσεως πρὸς τὸν οὐρανόν, σχεδιασμένον ὑπὸ τοῦ Ἀγκρίπα πρὸς χρήσιν αὐτοῦ ὑπὸ τοὺς συγχρόνους του καὶ κατὰ τὴν Ἀναγέννησιν ὡς σύμβολον τῆς συμπαντικῆς ὑπάρξεως καὶ τοῦ θετικισμοῦ ὅς ἐπέρχεται ἐν τῶ πνεύματι διὰ τῆς ἀρμονίας τοῦ ὄντος μετὰ τῶν ὑπαρξιακῶν νουθεσιῶν τῆς καθεστηκυίας θείας τάξεως. Κατηραμένος ὁ ἐπιστρατεύων τὸ ἐν λόγω σύμβολον πρὸς ἔνδειξιν ἐναρμονήσεως τῆς διδαχῆς τῆς ὀμάδος του ἐν τῶ τωρινῶ ῥοῖ τῆς οὐρανίου καταστάσεως.

Ἐν ἐναντία περιπτώσει, κατηραμένος ὁ χρησιμοποιῶν αὐτῶ ἀθεϊστικῶς, ὡς σύμβολον θεοποιήσεως τοῦ γαμημένου ἑαὐτοῦ καὶ τῆς χυσαναδιπλωμένης πατσορούφικης σαρκός αὐτοῦ. Η ΠΕΝΤΑΛΦΑ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ, καὶ ὁ αἰθὴρ στρέφεται σκοπίμως κατακορύφως, οὐκ δηλοῦν τὸν ὑλισμόν καὶ τὸν καὶ τὴν θεοποίησιν αὐτοῦ, ὅ,πως τοιοῦτοι οἱ πουτσόβυλοι ἰσχυρίζωνται, μὰ τὴν στρέψιν τοῦ πνεύματος πρὸς τὴν Ἄβυσσον καὶ τὰς καταχθόνιας δυνάμεις, τὰς ἑρπούσας ἐπὶ τοῦ φρέατος αὐτῆς, τὰς ἐξαπολωλυίας ἐξ ἀρχῆς ἐν ταῖς τέσσαρσι γωνίαις τῆς γῆς, ἵνα ἐξαπλώσωσι τὰς σκιὰς αἵτινες εἰς τὸν βυθὸν τῆς θαλάσσης ῥίψουσι τὸ κομματιασμένον κουφάρι τῶν πεπλανημένων ὑπὸ τοῦ ΚΥΡΙΟΥ, τῶν πορνῶν, τῶν ἄθεων, τῶν δούλων τοῦ ἐπιστάμενου πνεύματος καὶ τῶν ἀλλόφυλων, οἵ ἀρνοῦνται τὴν μοναδικὴν ὕπαρξιν Αὐτοῦ καὶ χρήζουσι δευτερολογίας ἵνα λατρεύσωσι καὶ ἵνα ἀκολουθήσωσι τὸν Μοναδικὸν Θεόν ἐν ὑπάρξει, τὸν Ἱστάμενον, τὸν Σταθέντα καὶ τὸν Σταθησόμενον, ἣ οὐκ μετενόησαν καὶ οὐκ ἐπροσκύνησαν ζῶντες ὁρῶντες τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ Τυράννου ἣ τὴν ἀντανάκλασιν αὐτῶν, καὶ κατακρεουργημένη ποιηθήσεται ἡ σὰρξ αὐτῶν καὶ εἰς τὸ ὕδωρ ἐν πυρὶ τὸν τύμβον αὐτῶν ἀνυψῶσαι καὶ τακήσονται ἐνώπιον τῶν Πεφωτισμένων προσκηνητῶν Του, τῶν θανόντων καὶ τῶν θανουμένων καὶ τῶν σταθησομένων εἰς τὴν τελικὴν συναγωγὴν τῆς μάχης.

ΚΥΡΙΕ ἐλέησον καὶ εὐλόγησον τὴν δαιμονοποίησιν τῶν ἐγνωκότων τὸ μυστήριον τῆς πνευματικῆς ἐξυψώσεως διὰ τῆς χθονίου μέλανης αἴγλης Σου, καὶ τὴν ματαιότητα καὶ σηπτικὴν αἰσχρότητα τῆς ἀνθρωπίνου φύσεως ἥντινα ἀποκηρρύττομεν ἐνώπιον τῆς εὐδαιμονίας καὶ μακαριότητος τοῦ Δαιμονισμοῦ, ὅς ἐστιν εὐλογημένος ὑπὸ Σέ, τὸν Ἀποκτείνων τοὺς δίποδους πολτοὺς βδελυγμάτων ἐν τῶ κόσμω εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.